Phải giải trình việc chậm thực hiện kiến nghị sau giám sát của HĐND tại kỳ họp

Thực tế hoạt động của HĐND tỉnh Lào Cai cho thấy, một trong những yêu cầu đặt ra đối với cơ quan dân cử là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, yêu cầu giải trình làm rõ việc chậm thực hiện các kiến nghị sau giám sát và lời hứa sau chất vấn tại kỳ họp
Thực tế hoạt động của HĐND tỉnh Lào Cai cho thấy, một trong những yêu cầu đặt ra đối với cơ quan dân cử là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, yêu cầu giải trình làm rõ việc chậm thực hiện các kiến nghị sau giám sát và lời hứa sau chất vấn tại kỳ họp.

Nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngoài hoạt động giám sát thường xuyên, Thường trực và các ban HĐND tỉnh Lào Cai đã tiến hành gần 40 cuộc giám sát chuyên đề, với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, được cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm như: việc thực hiện dự án phát triển các khu, CCN; việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, các khoản thu, chi nguồn quản lý qua ngân sách; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ; công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp... Bên cạnh đó, Thường trực, các ban HĐND còn tích cực lắng nghe ý kiến nhân dân để triển khai một số cuộc giám sát như việc thực hiện đầu tư các công trình XDCB trọng điểm; những vấn đề có nhiều dư luận trong quản lý đất đai, xây dựng, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, hoạt động xét xử của ngành tòa án... Thông qua giám sát, Thường trực, các ban HĐND đã có kết luận, đánh giá những mặt làm được, nêu lên những vấn đề còn hạn chế, kiến nghị xem xét, sửa đổi và đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt hơn. Thường trực, các ban HĐND cũng chú trọng phối hợp xử lý linh hoạt thông tin giữa hoạt động TXCT, tiếp công dân với khảo sát, giám sát. Qua TXCT, tiếp công dân, những vấn đề lớn, phức tạp nổi cộm xét thấy cần thiết sẽ thành lập đoàn giám sát chuyên đề hoặc chuyển thông tin để UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện kiểm tra, thanh tra.

Để tiến hành các cuộc giám sát, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã chú trọng đổi mới phương pháp giám sát, trong đó có việc kết hợp giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp với việc yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giải trình, trả lời chất vấn tại kỳ họp về các vấn đề cử tri quan tâm, những vấn đề tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đây là hình thức giám sát rất hiệu quả, vì đã kết hợp giữa giám sát chuyên đề, đã nghiên cứu rất kỹ tài liệu, khảo sát thực tế với vấn đề cần chất vấn hoặc yêu cầu giải trình. Do đó, những vấn đề được đưa ra chất vấn, yêu cầu giải trình cũng rất cụ thể, rõ ràng, sát thực, có trọng tâm, đại biểu có nhiều thông tin, bằng chứng cụ thể để truy vấn, làm rõ trách nhiệm của cấp, ngành chức năng, hướng giải quyết, thời gian thực hiện...

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đã góp phần giải quyết được nhiều vấn đề bức thiết liên quan đời sống, an sinh xã hội. Một số nội dung chất vấn, yêu cầu giải trình xuất phát từ các đợt giám sát, khảo sát, như: Ý kiến phản ánh của cử tri liên quan đến trình tự thu hồi đất trong dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai; việc triển khai hỗ trợ học phẩm và sách giáo khoa, cấp gạo cho học sinh nghèo, vùng đặc biệt khó khăn; chất lượng sửa chữa nâng cấp một số đoạn Quốc lộ 4E, tỉnh lộ 151, các đường gom, điểm cầu chui qua đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; công tác xét xử của Tòa án nhân dân và vấn đề cho hưởng án treo... Sau khi có kết quả giám sát của các Đoàn giám sát, Thường trực HĐND đã chỉ đạo Văn phòng tham mưu xây dựng riêng báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh để chuyển UBND tỉnh giải quyết và báo cáo kết quả tại kỳ họp tiếp sau của HĐND tỉnh. Nhờ việc đôn đốc, theo dõi sát sao của Thường trực, các ban HĐND, các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của HĐND cơ bản được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết ngày càng kịp thời, hiệu quả hơn.

Với những đổi mới phương thức thực hiện của Thường trực, các ban HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát, hầu hết các kiến nghị sau giám sát và các vấn đề đưa ra chất vấn, yêu cầu giải trình đã được UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp thu, triển khai thực hiện đạt kết quả, có chuyển biến rõ nét như: vấn đề tài nguyên, đất đai, khoáng sản được quản lý chặt chẽ hơn; ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp, tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh được chỉ đạo khắc phục; công tác xét xử của TAND và vấn đề cho hưởng án treo được chấn chỉnh nghiêm khắc...

Tuy nhiên, kết quả của hoạt động giám sát, chất vấn phụ thuộc rất nhiều vào kết quả việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, lời hứa sau trả lời chất vấn của thủ trưởng các cấp, các ngành. Thực tế, hoạt động theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn của HĐND tỉnh Lào Cai vẫn còn những khó khăn, hạn chế: một số kiến nghị của đoàn giám sát còn chưa cụ thể, chung chung, không rõ chủ thể giải quyết, chưa ấn định thời gian thực hiện, do vậy hiệu quả giám sát của HĐND chưa cao. Một số kiến nghị chưa được cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quan tâm giải quyết dứt điểm, kịp thời; nên mới chỉ dừng ở mức độ đề nghị, kiến nghị do chưa có chế tài cụ thể, đủ mạnh bắt buộc đối tượng phải thực hiện. Nguyên do quy định về hoạt động giám sát của HĐND còn chung chung, chưa có quy trình cụ thể của một cuộc giám sát; văn bản hướng dẫn hoạt động giám sát còn thiếu; địa vị pháp lý của Đoàn giám sát cũng như chế tài yêu cầu các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện, chấp hành kiến nghị, đề xuất của HĐND chưa được quy định cụ thể, chưa có quy định tổ chức tái giám sát những vấn đề Đoàn giám sát đã kiến nghị mà chưa được quan tâm giải quyết...

Một số kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất

Từ thực tiễn hoạt động giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, lời hứa sau trả lời chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là: Thường trực, các ban HĐND khi tổng hợp các kiến nghị sau giám sát cần lưu ý các kiến nghị nêu ra phải thiết thực, rõ ràng, cụ thể, rõ địa chỉ thực hiện và có tính khả thi; tùy nội dung của từng cuộc giám sát mà phân loại cho rõ trách nhiệm của cấp nào, ngành nào, tính cấp thiết của vấn đề phải chấn chỉnh, khắc phục hay sửa đổi, bổ sung.

Hai là, các kiến nghị trong báo cáo kết quả giám sát phải nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân, thời gian và yêu cầu cần phải đạt được, như vậy mới khả thi và dễ đôn đốc, theo dõi thực hiện.

Ba là, các kiến nghị sau giám sát của HĐND chậm được giải quyết, cần thiết phải đưa thành nội dung giải trình, chất vấn tại các kỳ họp HĐND. Đây là biện pháp kiên quyết đối với những kiến nghị thực hiện chậm, việc chấn chỉnh, khắc phục hạn chế chưa đạt yêu cầu cần được trả lời công khai để cử tri theo dõi, giám sát.

Bốn là, cần tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc các đơn vị chịu sự giám sát và các tổ chức, cá nhân được chất vấn tại kỳ họp. Đối với những kiến nghị đã đến thời hạn giải quyết mà chưa được thực hiện, HĐND có thể gửi văn bản nhắc nhở, đôn đốc, yêu cầu báo cáo hoặc tổ chức tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Năm là, tại kỳ họp HĐND, xét thấy cần thiết có thể ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả giám sát của Thường trực, các ban HĐND tỉnh. Bởi, việc ban hành nghị quyết sẽ là cơ sở pháp lý nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND; đồng thời để các cơ quan dân cử có cơ sở, điều kiện đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát hoặc triển khai thực hiện tái giám sát nếu thấy cần thiết.

Tuy nhiên, để hoạt động giám sát của HĐND đi vào thực chất, đề nghị QH sớm ban hành Luật Giám sát của HĐND các cấp. Trong đó, cần quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, phương thức giám sát của HĐND; cơ chế, nguồn lực phục vụ cho công tác thẩm tra, giám sát; trách nhiệm của các cơ quan trong việc chuẩn bị nội dung phục vụ hoạt động giám sát của HĐND, nhất là trách nhiệm thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND.

Tạ Đình Bảng
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

Nguồn tin: nguoidaibieu.vn