Tìm hiểu các dấu hiệu đặc trưng của văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân dân và ủy ban nhân dân

Quy phạm pháp luật ( QPPL) không đơn thuần chỉ là các quy tắc xử sự chung, mà các quy tắc xử sự chung khi đặt vào văn bản QPPL do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiến định hoặc luật định, chúng khác với các quy tắc xã hội khác ( quy phạm đạo đức, quy phạm tôn giáo…) bởi tính cưỡng chế của bộ máy công quyền và việc tuân thủ chúng là bắt buộc. Trong một văn bản QPPL có 02 dấu hiệu đặc trưng cơ bản:

Quy phạm pháp luật ( QPPL) không đơn thuần chỉ là các quy tắc xử sự chung, mà các quy tắc xử sự chung khi đặt vào văn bản QPPL do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiến định hoặc luật định, chúng khác với các quy tắc xã hội khác ( quy phạm đạo đức, quy phạm tôn giáo…) bởi tính cưỡng chế của bộ máy công quyền và việc tuân thủ chúng là bắt buộc. Trong một văn bản QPPL có 02 dấu hiệu đặc trưng cơ bản:
Đặc trưng thứ nhất là chúng có tính áp dụng chung, tính trừu tượng, không đặt ra cho người này, người kia một cách xác định mà nhằm tới phạm vi đối tượng ít nhiều, rộng hơn, (ví dụ như tất cả các công dân, tất cả những người trên 18 tuổi, các Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch huyện…) các quy phạm pháp luật được áp dụng đối với những người thuộc đối tượng được các QPPL đó điều chỉnh, như vậy một quyết định bổ nhiệm một người vào chức vụ Chủ tịch xã không phải là văn bản QPPL, nhưng văn bản quy định một số quyền hạn cho các chủ tịch xã là văn bản QPPL.
Đặc trưng thứ hai của văn bản quy phạm pháp luật là chúng được tuân thủ và thực hiện bởi sự cưỡng chế nhà nước. Nhà nước có thể dùng lực lượng công quyền để bảo đảm cho việc áp dụng QPPL bằng việc áp dụng các chế tài, các chế tài có thể rất đa dạng ví dụ chế tài hình sự như hình phạt tù, hoặc phạt tiền, chế tài dân sự như hủy bỏ hợp đồng dân sự, bồi thường thiệt hại dân sự ngoài hợp đồng… Như vậy bất luận là văn bản QPPL do cơ quan nào có thẩm quyền ban hành hay bất luận là hình thức văn bản nào ( Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị…) do cơ quan Nhà nước Trung ương hay các cấp chính quyền địa phương ban hành thì chúng phải được tuân thủ và thực hiện. Do đó, khi đánh giá một văn bản có phải là văn bản QPPL hay không cũng như xem xét một văn bản có chứa QPPL hay không cần chú ý đến các đặc tính của QPPL gồm: tính áp dụng chung (quy tắc ràng buộc chung và được tôn trọng chung), tính phi cá nhân ( không nhằm vào đối tượng phải thực hiện, không thể thoái thác) và phải được cơ quan có thẩm quyền ban hành ( chủ thể được pháp luật trao thẩm quyền ban hành văn bản QPPL).
Như vậy, đối với các văn bản QPPL nói chung và văn bản QPPL do các cấp chính quyền địa phương ban hành nói riêng đều phải có đầy đủ các dấu hiệu nêu trên. Các dấu hiệu đặc trưng cần và đủ của văn bản QPPL của HĐND, UBND cũng chính là các yếu tố tạo thành định nghĩa văn bản QPPL của HĐND,UBND đó là: Văn bản có chứa đựng QPPL do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ( ở địa phương) ban hành: được ban hành theo trình tự thủ tục pháp luật quy định và được Nhà nước bảo đảm thi hành bằng biện pháp cưỡng chế.
Cũng có thể định nghĩa văn bản QPPL một cách trực tiếp từ các dấu hiệu của nó như sau: Văn bản QPPL là văn bản có tính áp dụng chung, tính cưỡng chế, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Dương - TB Pháp chế HĐND tỉnh