Các đại biểu Quốc hội đơn vị Cao Bằng tham gia thảo luận về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, ngày 07/11 Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương.
       Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, ngày 07/11 Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương.

        Phát biểu góp ý vào dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) đại biểu Phùng Văn Hùng - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng cho rằng việc quy định trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước nhân dân về những vấn đề quan trọng của đất nước là hợp lý và kiến nghị cần quy định cụ thể định kỳ là 3 tháng một lần Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước nhân dân về những vấn đề quan trọng của đất nước thông qua phương tiện thông tin đại chúng; đại biểu cũng đã góp ý về một số quy định trong luật về mối quan hệ giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Quốc hội, Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, về các điều quy định liên quan đến hình thức hoạt động của Chính phủ.


Đại biểu Phùng Văn Hùng tham gia ý kiến Luật tổ chức Chính phủ (Khánh Trực)

         Cùng phát biểu góp ý vào dự án Luật tổ chức tổ chức Chính phủ đại biểu La Ngọc Thoáng - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng cho rằng: Thứ nhất, dự thảo luật đã quy định khá rõ về quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, nhưng quy định về trách nhiệm thì còn chưa được rõ ràng, do vậy đại biểu đề nghị cần xem xét bổ sung, sửa đổi theo hướng cần quy định rõ thêm trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng trong luật. Thứ hai, cần cụ thể hóa thêm quy định việc bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định của Hiến pháp, Thứ ba, việc quy định Chính phủ bàn về chính sách dân tộc, quyết định về chính sách dân tộc, lấy ý kiến của Hội đồng dân tộc khi xây dựng chính sách là chưa đầy đủ, cần phải xem xét để bổ sung đầy đủ hơn, đảm bảo hơn, đúng với quy định của Hiến pháp, để khi ban hành các chính sách liên quan đến lĩnh vực dân tộc thì nó phải thật sự hiệu quả, góp phần cải đời sống của đồng bào dân tộc.

Đại biểu La ngọc Thoáng tham gia ý kiến Luật Chính quyền địa phương (Khánh TRực)

Đối với dự thảo Luật chính quyền địa phương đại biểu La Ngọc Thoáng đề nghị cần tiếp tục quy định ở đâu có Ủy ban nhân dân thì ở đó có Hội đồng nhân dân, vì ở đâu có quyền lực thì ở đó phải có sự kiểm soát quyền lực; làm rõ thêm việc quy định về chủ trương mô hình “Thành phố trong Thành phố”./.

Tác giả bài viết: Khánh Trực