Các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Cao Bằng tham gia thảo luận dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

Buổi chiều ngày 29/10/2014, Quốc hội thảo luận tại tổ để thảo luận cho ý kiến dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).
        Buổi chiều ngày 29/10/2014, Quốc hội thảo luận tại tổ để thảo luận cho ý kiến dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

       Thảo luận dự thảo Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội nhất trí cho rằng, qua 10 năm thực hiện luật đã phát huy được những mặt tích cực, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước, tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; từng bước tăng cường tính công khai, củng cố kỷ luật tài chính, tăng cường tích lũy, sử dụng tiết kiệm ngân sách nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, luật cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, cần thiết phải sửa đổi toàn diện nhằm đổi mới về thể chế quản lý ngân sách nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta và thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu của Hiến pháp năm 2013, góp phần khắc phục những tồn tại trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước.

          Về các vấn đề cụ thể, các đại biểu Quốc hội tập trung góp ý về các vấn đề như: phạm vi thu, chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách nhà nước và mức dư nợ của chính quyền địa phương; về nguồn thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước giữa trung ương và địa phương; về thẩm quyền quyết định ngân sách nhà nước; quy trình ngân sách nhà nước và lịch biểu tài chính; kế hoạch tài chính – ngân sách trung và dài hạn; quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ; vấn đề cung cấp thông tin, kỷ luật tài chính và công khai, minh bạch ngân sách; về chi chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung có mục tiêu; sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi và thưởng vượt thu đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương…


ông Hà Ngọc Chiến – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng  tham gia ý kiến Luật ngân sách Nhà nước

          Tham gia phát biểu thảo luận, ông Hà Ngọc Chiến – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng cho rằng: luật nên có những quy định chi tiết, cụ thể hơn và phải đồng bộ với các luật khác. Đối với phần ngân sách tăng thu lớn nên hỗ trợ trở lại cho địa phương để đầu tư cơ sở hạ tầng; dự thảo luật quy định khi xảy ra thiên tai HĐND được chi dự phòng ngân sách, nhưng thực tế khi có thiên tai xảy ra mới được hỗ trợ, nên quy định bổ sung thêm chi ngân sách cho công tác phòng chống dịch bệnh thiên tai cho có hiệu quả cao hơn; luật cần có những quy định phản ánh rõ hơn vai trò của HĐND, UBND trong điều hành ngân sách; đồng thời cần quy định công khai, minh bạch hơn.

          Tham gia phát biểu về dự thảo Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi), đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Phùng Văn Hùng góp ý về các vấn đề như: đối tượng kiểm toán, đơn vị được kiểm toán; giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán của kiểm toán nhà nước; quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán; xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị, giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

Tác giả bài viết: Đoàn Trọng Hùng