Đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận Dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Sáng ngày 10/6/2015, Quốc hội làm việc ở tổ cho ý kiến về dự án Bộ luật dân sự sửa đổi.
        Sáng ngày 10/6/2015, Quốc hội làm việc ở tổ cho ý kiến về dự án Bộ luật dân sự sửa đổi. Dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) được trình Quốc hội cho ý kiến lần 1 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII. Khác với Bộ luật dân sự 1995, Bộ luật dân sự 2005, dự án lần này đưa rất nhiều khái niệm mới như: Vật quyền, quyền địa dịch, nguyên tắc xét xử công bằng. Dự thảo sửa đổi, bổ sung toàn diện Bộ luật dân sự hiện hành (2005) với nhiều quy định mới. Xác định đây là Bộ luật quan trọng, ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của đời sống nhân dân. Cho nên, Quốc hội đã quyết định đưa dự án Bộ luật ra lấy ý kiến nhân dân. Trên cơ sở lấy ý kiến nhân dân, Ban soạn thảo đã chỉnh sửa và tiếp tục trình xin ý kiến tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 9.

        Tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với Báo cáo của Chính phủ và nhiều nội dung của dự thảo BLDS đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến Nhân dân, các cơ quan, tổ chức, các ngành, các cấp. Các đại biểu cho rằng, BLDS giữ một vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, mỗi một điều, khoản của BLDS được sửa đổi đều có ảnh hưởng trực tiếp đến các quan hệ xã hội, vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ bất cứ một quy định nào cũng cần phải được cân nhắc thận trọng, nghiên cứu đầy đủ, kỹ lưỡng, đánh giá tác động xã hội đầy đủ, toàn diện; đồng thời cần giải trình rõ và thuyết phục hơn nữa lý do của việc sửa đổi, bổ sung đối với từng điều, khoản đó.


Đại biểu Hoàng Văn Thương tham gia ý kiến Bộ Luật dân sự sửa đổi
 
        Tham gia đóng góp vào dự án Bộ luật dân sự, đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng: Hoàng Văn Thượng tán thành việc sửa đổi BLDS cần phải tiếp tục tăng cường các cơ chế, biện pháp để bảo đảm quyền con người, quyền công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi của các quy định này, đặc biệt là quy định tại khoản 2 Điều 14 dự thảo Bộ luật về “Tòa án không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng”, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu để quy định trong dự thảo BLDS và Bộ luật tố tụng dân sự làm căn cứ Thẩm phán giải quyết phù hợp với quy định của Hiến pháp là khi xét xử Thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo làm rõ thêm một số điểm cụ thể như sau:

- Thứ nhất, về khái niệm “án lệ”: Việc áp dụng án lệ đã được thảo luận kỹ khi sửa đổi Hiến pháp. Theo quy định của Hiến pháp thì khi xét xử, Thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Điểm c khoản 2 Điều 22 Luật tổ chức Tòa án nhân dân quy định giao thẩm quyền cho Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao “Lựa chọn quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực của các Tòa án, tổng kết phát triển thành án lệ và công bố án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử”. Trên cơ sở đó, cần làm rõ việc áp dụng án lệ để giải quyết các vụ việc dân sự trong mối quan hệ với quy định của Hiến pháp là khi xét xử Thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật như đã trình bày ở trên.
- Thứ hai, tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Bộ luật đã ghi nhận “Tập quán là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng về quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự, được thừa nhận và áp dụng một cách rộng rãi, lặp đi lặp lại một thời gian dài trong một lĩnh vực dân sự cụ thể mà không được quy định trong pháp luật”. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu xác định cụ thể những trường hợp được áp dụng tập quán, quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc công nhận, tập hợp, hệ thống và công bố các tập quán để áp dụng. Có như vậy thì mới bảo đảm tính khả thi.
- Thứ ba, Ban soạn thảo cũng chưa làm rõ nội hàm và cơ chế của việc áp dụng tương tự pháp luật, lẽ công bằng trong xét xử. Nếu chỉ quy định chung chung như trong dự thảo thì sẽ khó bảo đảm khách quan, công bằng cho tất cả các đương sự tham gia vào quá trình tố tụng.
Về Điều 29. Xác định lại dân tộc, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo phải thiết kế hết sức chặt chẽ, tránh việc lợi dụng chính sách dân tộc để trục lợi cá nhân.

Tác giả bài viết: Lê Đỗ Thanh