Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số

Trong 3 ngày, 20-22/8 , Đoàn giám sát của Ban Dân tộc do Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hoàng Đức Hạnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Hà Quảng, Nguyên Bình và Sở Nội vụ về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số tại địa phương.
     
Đoàn giám sát làm việc tại sỏ Nội vụ

        Những năm qua, Cao Bằng đã thực hiện khá tốt các quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số. Nhờ có nhiều chính sách quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số nên việc đào tạo, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số ở Cao Bằng đạt hiệu quả khá cao. Toàn tỉnh hiện có 1068/1304 công chức người DTTS chiếm 82% công chức cấp tỉnh; tỷ lệ viên chức có 5520/6179 người chiếm 89%. Tất cả công chức, viên chức cấp tỉnh đều đạt chuẩn về chuyên môn theo ngạch và vị trí việc làm đảm nhiệm. Đối với các vị trí yêu cầu trình độ lý luận chính trị chiếm khoảng 75% đã qua bồi dưỡng; các vị trí yêu cầu trình độ quản lý nhà nước chiếm khoảng 65% đã qua bồi dưỡng. Cấp huyện: tỷ lệ công chức là dân tộc thiểu số có 1203/1585 người chiếm 76%; tỷ lệ viên chức là dân tộc thiểu số có 9174/9997 người chiếm 92%. Tất cả công chức, viên chức cấp huyện đều đạt chuẩn về chuyên môn theo ngạch và vị trí việc làm đảm nhiệm. Đối với các vị trí yêu cầu trình độ lý luận chính trị chiếm khoảng 65% đã qua bồi dưỡng; các vị trí yêu cầu trình độ quản lý nhà nước chiếm khoảng 55% đã qua bồi dưỡng.  Cấp xã: Cán bộ, công chức là người Dân tộc thiểu số: 3.747/3.833 người, chiếm 97,75%. Trong đó, dân tộc thiểu số ít người (Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô): 238/3.833 người, chiếm tỷ lệ 6,20%;  có  2.517/3.747 người, chiếm tỷ lệ 67,17%  cán bộ, công chức là người DTTS đạt chuẩn về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Đã có 403 người dân tộc thiểu số được bố trí làm cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp tỉnh, 426 cán bộ quản lý, lãnh đạo người DTTS cấp huyện. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số đã được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ và các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn khác…

         Tuy nhiên, với đặc thù là tỉnh có tới hơn 90% dân số là người DTTS; theo đánh giá của Đoàn giám sát, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ít người ( Mông, Dao, Lô Lô...) ở tỉnh chiếm tỷ lệ chưa cao và phát triển chưa đồng đều. Hơn nữa, tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số ít người trong đội ngũ cán bộ chủ chốt ở nhiều cấp khác nhau còn quá ít; số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số ít người tại các cơ quan quản lý nhà nước chưa nhiều. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ít người ở một số địa phương còn thấp. Đặc biệt, số cán bộ công chức cấp xã không đạt chuẩn còn chiếm tỷ lệ cao. Qua giám sát cho thấy, chính sách sử dụng và quản lý sinh viên là con em đồng bào dân tộc được đào tạo chuyên môn theo hệ cử tuyển chưa bảo đảm bố trí được việc làm sau khi tốt nghiệp.

        Đoàn giám sát đề nghị, cấp ủy chính quyền địa phương và Sở Nội Vụ, cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh cần tăng cường phát triển số lượng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức DTTS ít người để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH của địa phương, tiến tới xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự tại các vùng đồng bào dân tộc, đồng thời thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc./.
 
 

Tác giả bài viết: Dương Tường