Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI

Trong 2 ngày 22 và 23/6/2017, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12-14/7/2017.
         Trong 2 ngày 22 và 23/6/2017, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12-14/7/2017. Đồng chí Nông Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban KT-NS HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

        Theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban KTNS đã tiến hành thẩm tra các báo cáo và dự thảo các Nghị quyết gồm:

          Các báo cáo trình kỳ họp (05 báo cáo): Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 6 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2017. Báo cáo đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017. (Theo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015). Báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

           Các Nghị quyết trình kỳ họp (08 Nghị quyết): Nghị quyết quy định định mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ(%) đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Nghị quyết  quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Nghị quyết qui định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Nghị quyết về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 11/7/2014 về cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Nghị quyết phê chuẩn Qui hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020, có xét đến năm 2030. Nghị quyết thông qua Điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cao Bằng. Nghị quyết qui định kinh phí đảm bảo hoạt động HĐND tỉnh.

         Tại cuộc họp thẩm tra của các Ban, các thành viên và các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đánh giá, phản biện làm rõ thêm tình hình; khẳng định những mặt đã làm được, chỉ rõ thêm những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017 của UBND tỉnh và các ngành chuyên môn; đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp với UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2017 như kế hoạch đã đề ra

        Đối với dự thảo các Nghị quyết, về cơ bản các Ban nhất trí về tính cấp thiết phải ban hành; song đối với một số Nghị quyết, Ban đề nghị UBND tỉnh và các ngành chuyên môn giải trình rõ thêm như:  Các căn cứ cũng như dự báo nhu cầu sử dụng để xây dựng Qui hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020, có xét đến năm 2030; căn cứ để xây dựng tiêu chí, mức tính điểm ưu tiên  thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020 và các giải pháp khi thực hiện, để đảm bảo khi ban hành, các Nghị quyết có tính khả thi cao.

       Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại các cuộc họp, các Ban HĐND tỉnh sẽ hoàn thiện báo cáo thẩm tra để trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI xem xét, thông qua./.

Tác giả bài viết: Đàm Trung Thu