Bế mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI

Sau 3 ngày làm việc, chiều 12/7, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua một số nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Sau 3 ngày làm việc, chiều 12/7, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua một số nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Tham dự có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng đồng chủ trì.


Các đại biểu dự kỳ họp.


Phiên họp buổi chiều kỳ họp tiếp tục thông qua 7 nghị quyết về: Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 75/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài; Điều chỉnh giảm biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng năm 2019; Giao biên chế sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2019; Thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Phục Hòa, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng đạt tiêu chí đô thị loại IV; Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVI.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Viết Hà phát biểu bế mạc kỳ họp.


Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Viết Hà khẳng định: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 - năm quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế với tinh thần quyết tâm, quyết liệt; tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy cao nhất nội lực, tranh thủ có hiệu quả nguồn vốn đầu tư và sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Khuyến khích phong trào khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp địa phương, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng và hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng các khu kinh tế, khu du lịch để khai thác phát huy thế mạnh của tỉnh.

Tổ chức thành công các chương trình, sự kiện quan trọng của tỉnh; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh; chỉ đạo thực hiện tốt việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)...


Nguồn tin: baocaobang.vn