Chính phủ ban hành Nghị định về thành lập Văn phòng HĐND cấp tỉnh

Ngày 27/5/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành nghị định số 48/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biến chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh).
          Ngày 27/5/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành nghị định số 48/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biến chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh).
 
          Theo Nghị định 48, Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
 
          Nghị định cũng quy định cụ thể một số nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, như: Tham mưu, giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, Ban của HĐND cấp tỉnh xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm; tổ chức thực hiện chương trình đã được phê duyêt. Phục vụ Thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND điều hành công việc chung của HĐND cấp tỉnh, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND cấp tỉnh theo quy chế hoạt động của HĐND; giúp Thường trực HĐND giữ mối liên hệ với đại biểu HĐND tỉnh; phục vụ HĐND trong hoạt động đối ngoại. Giúp Thường trực HĐND xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ các kỳ họp của HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp tỉnh; phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND; tổng hợp chất ván đại biểu. Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND xây dựng các báo cáo công tác; công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án; hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết. Tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND; theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện Nghị quyết về giám  sát. Phối hợp các cơ quan, tổ chức lien quan phục vụ đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến cử tri gửi các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết. Tham mưu Thường trực HĐND tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến HĐND, Thường trực HĐND cấp tỉnh; Phục vụ Thường trực HĐND lấy ý kiến đóng góp các dự án Luật, Pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác khi có yêu cầu; Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND cấp tỉnh giải quyết các vấn đề giữa 02 kỳ họp; hoạt động giao ban, trao đổi học tập kinh nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp; giúp Thường trực HĐND, Ban của HĐND cấp tỉnh giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan có liên quan; quản lý cơ sở vật chất, công tác hành chính, lễ tân và thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐND tỉnh giao…
 
          Về cơ cấu tổ chức, Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Chánh Văn phòng; không quá 02 Phó Chánh Văn phòng và 02 phòng chuyên môn: Phòng Tổng hợp; Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị. Phòng thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng. Chế độ làm việc của Văn phòng HĐND cấp tỉnh thực hiện theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên. Kinh phí hoạt động của Văn phòng nằm trong kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh.
 
          Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2016.
 

Tác giả bài viết: Nhật Nam