HĐND Thành phố: Giám sát công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại 2 phường Sông Bằng và Ngọc Xuân.

Ngày 02/6/2015, Ban pháp chế - Hội đồng nhân dân Thành phố Cao Bằng vừa đến giám sát công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại 2 phường Sông Bằng và Ngọc Xuân.
            Ngày 02/6/2015, Ban pháp chế - Hội đồng nhân dân Thành phố Cao Bằng vừa đến giám sát công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại 2 phường Sông Bằng và Ngọc Xuân.

Đoàn giám sát làm việc tại phường Sông Bắng

      Giám sát tại phường Sông Bằng cho thấy: Thời gian qua, nhờ chủ động trong công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật nên thời gian tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Phường Sông Bằng có chiều hướng giảm dần. Từ đầu năm 2014 đến tháng 30/4/2015, Phường Sông Bằng đã tổ chức được 01 buổi tuyên truyền phổ biến pháp với hơn 100 người tham gia; Tiếp nhận 23 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chủ yếu là lĩnh vực đất đai. Đã tiến hành giải quyết 22 đơn, 01 đơn còn lại mới tiếp nhận đang trong thời gian  xác minh để giải quyết. Đại diện lãnh đạo  và các ban, ngành đoàn thể của phường Sông Bằng đã kiến nghị với đoàn các vấn đề như: Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở, mở các lớp tập huấn cho cán bộ tư pháp về công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.  

          Báo cáo của UBND phường Ngọc Xuân về công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại phường Ngọc Xuân cho biết: Đến thời điểm giám sát, Phường Ngọc Xuân đã tổ chức được 18 hội nghị triển khai quán triệt Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, với trên 5.000 lượt người tham gia; tiếp nhận và giải quyết 8/8 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chủ yếu là tranh chấp đất đai hoặc liên quan đến lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đạt tỷ lệ giải quyết 100%, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài hoặc vượt cấp.

          Đoàn giám sát HĐND Thành phố đánh giá cao công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại 02 phường, đồng thời đề nghị phường Sông Bằng và phường Ngọc Xuân cần khẩn trương xây dựng, ban hành và niêm yết công khai nội quy, quy chế tiếp công dân tại trụ sở làm việc; thông báo công khai lịch tiếp công dân và phân công cụ thể cán bộ trực tiếp tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. 02 phường Sông Bằng và Ngọc Xuân cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyên truyền sâu rộng các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành nói riêng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật. Riêng phường Sông Bằng, Đoàn giám sát đề nghị chính quyền địa phương khi tiếp nhận, giải quyết đơn thư của công dân cần  lập hồ sơ và lưu trữ từng vụ việc cụ thể để thuận lợi cho công tác quản lý, nắm bắt và theo dõi. /. 
 

Tác giả bài viết: Bùi Toàn