HĐND Thành phố: Giám sát công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 23/8, Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng đã giám sát công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức và hợp đồng lao động làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Phòng Nội vụ thành phố.
          Ngày 23/8, Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng đã giám sát công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức và hợp đồng lao động làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Phòng Nội vụ thành phố.

          Báo cáo của Phòng Nội vụ thành phố tại buổi giám sát cho biết: Năm 2016, tổng số biên chế của thành phố được UBND tỉnh giao là 1.119 biên chế,  năm 2017 được UBND tỉnh giao 1.120 biên chế. Trong đó, quản lý nhà nước là 87 biên chế, các đơn vị sự nghiệp công lập là 1.033 biên chế. Tính đến ngày 30/7/2017, Thành phố Cao Bằng có 1.014 biên chế, tổng số nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68 là 25 người; tổng số cán bộ, công chức cấp xã là 232 người. Với chức năng là cơ quan trực tiếp tham mưu trực tiếp cho Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2017, Phòng Nội vụ đã tham mưu cho UBND thành phố tuyển dụng 01 công chức không qua thi tuyển, xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện 02 trường hợp; Điều động 19 công chức đến các vị trí chuyên môn phù hợp; Luân chuyển, biệt phái đối với 5 công chức, viên chức; Bổ nhiệm lần đầu 09 người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Tuyển dụng 68 viên chức, tiếp nhận 46 viên chức giáo viên chuyển vùng công tác từ các huyện về thành phố Cao Bằng công tác;  Điều động, biệt phái 57 viên chức, giải quyết chế độ thôi việc và nghỉ hưu chó 116 trường hợp, trong gần 2 năm không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật… 

Đoàn giám sát làm việc với phòng Nội vụ thành phố

           Phòng Nội vụ kiến nghị: UBND tỉnh xem xét phê duyệt Đề án vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp đối với các đơn vị quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố để làm cơ sở cho thực hiện tốt hơn quản lý, sử dụng biên chế được giao; Phân bổ thêm biên chế để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của chính quyền đô thị; Để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao và các quy định của Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, phòng đề nghị một số phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố cần thực hiện nghiêm quy chế làm việc, không làm thay để tránh tình trạng trồng chéo trong thực thi công vụ, chưa đúng quy định của công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn…

          Kết luận buổi giám sát, Đoàn giám sát HĐND thành phố cơ bản nhất trí với báo cáo của Phòng Nội vụ thành phố về tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của Phòng đã và đang gặp phải. Trong thời gian tới, để hoàn thành nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng trong công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.  Đoàn giám sát HĐND thành phố đề nghị: Phòng Nội vụ thành phố cần chủ động khắc phục khó khăn, hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện quy định về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn; rà soát, sắp xếp lại các phòng, ban chuyên môn, tránh tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; Cần nâng cao chất lượng tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố trong công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; Chủ động phối hợp với Thanh tra thành phố tổ chức thường xuyên các đợt thanh kiểm tra công vụ để kịp thời phát hiện và xử lý những cán bộ, công chức, viên chức còn vi phạm các quy định trong thực thi công vụ; Thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tránh tình trạng lạm quyền, làm thay…  

Tác giả bài viết: Bùi Toàn