HĐND tỉnh: Giám sát việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại UBND huyện Bảo Lạc

Sáng 23/5, đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc xây dựng và áp dụng đơn giá đền bù tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu và việc xác định giá đất cụ thể trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất trên địa bàn huyện Bảo Lạc.

Sáng 23/5, đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc xây dựng và áp dụng đơn giá đền bù tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu và việc xác định giá đất cụ thể trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất trên địa bàn huyện Bảo Lạc.

 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng kết luận buổi giám sát.


Giai đoạn 2016 - 2018, UBND huyện Bảo Lạc đã thu hồi 403.333 m2 đất đai; trong đó đất nông nghiệp 318.656 m2, đất phi nông nghiệp 1.152 m2; đất chưa sử dụng 83.525 m2 để khởi công 24 công trình, dự án với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên 8,9 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai thu hồi đất thực hiện các công trình, UBND huyện đã xây dựng, ban hành các kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng; kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư; công khai bản đồ trích đo phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tại cuộc họp để cho các hộ gia đình có đất bị thu hồi kiểm tra và đối chiếu với hiện trạng kiểm đếm. Xác định mốc giới quy hoạch, phạm vi giải phóng mặt bằng, phạm vi trích đo địa chính hoặc trích lục bản đồ địa chính thửa đất, lập danh sách chủ sử dụng đất bị thu hồi, thu thập tài liệu có liên quan, lập biên bản kiếm đếm hiện trạng từng thửa đất; tài sản gắn liền với đất; tài sản vật kiến trúc; cây cối, hoa màu...

UBND huyện kiến nghị: UBND tỉnh hằng năm cập nhật đầy đủ các loại cây cối, tài sản, vật kiến trúc trên đất trên địa bàn tỉnh, để trình HĐND tỉnh phê chuẩn giá đền bù hợp lý, tránh tình trạng khi kê khai đến loại tài sản trên đất đối chiếu vào bảng giá đền bù không có phải trình bổ sung. Xem xét các vị trí đất nông nghiệp, nếu không sát mặt đường thuận lợi thì quy định theo một mức để người dân không thắc mắc.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng đề nghị UBND huyện Bảo Lạc tiếp tục thực hiện hiệu quả các công trình, dự án. Huyện phối hợp với Công ty cổ phần xây lắp Điện lực 1 giải quyết việc làm đối với các hộ bị thu hồi đất ở, đất canh tác trong Dự án Thủy điện Bảo Lạc B. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức kiểm điểm đất đai, tài sản, vật kiến trúc và hoa màu, xác định tính pháp lý về đất đai...


Nguồn tin: baocaobang.vn