Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XVI thành công tốt đẹp

Sau gần 3 ngày làm việc, từ ngày 6 đến 8/12/2016, với tinh thần tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVI đã hoàn thành chương trình kỳ họp đề ra và thành công tốt đẹp.
   Sau gần 3 ngày làm việc, từ ngày 6 đến 8/12/2016, với tinh thần tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVI đã hoàn thành chương trình kỳ họp đề ra và thành công tốt đẹp.

          Về đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016:  Qua xem xét các báo cáo, kết quả thảo luận tại tổ và thảo luận chung trên hội trường, Kỳ họp đã thống nhất đánh giá: Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn so với năm 2015, nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch đã đề ra; việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển tiếp tục được quan tâm và từng bước phát huy hiệu quả. Hoạt động tài chính, tín dụng ổn định. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường; Giáo dục - đào tạo,  văn hóa, thông tin, thể dục thể thao có tiến bộ; công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được chăm lo. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được những kết quả nhất định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng và an ninh được củng cố, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; các hoạt động đối ngoại được mở rộng và từng bước đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
* Chỉ tiêu về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP): ước tăng 5,55%. Trong đó: nông, lâm nghiệp tăng 0,92%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,67%; dịch vụ tăng 5,51%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 20,99 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 258.372 tấn, đạt 100,5%KH, bằng 98,2% so với cùng kỳ; giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên 1 đơn vị diện tích (ha) đạt 36 triệu đồng/ha, đạt kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh ước đạt 852 triệu USD, đạt 246,2%KH, tăng 30% so với năm 2015. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.303/1.300 tỷ đồng, đạt 100,23% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: thu nội địa đạt 1.135,8 tỷ đồng, bằng 107,86% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 165/245 tỷ đồng, đạt 67,35% so với HĐND tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 8.050/8.350 tỷ đồng, đạt 96,4% kế hoạch.
* Chỉ tiêu về văn hóa xã hội : Chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học, cấp học được nâng cao; mỗi huyện, thành phố tăng thêm được 01 trường chuẩn quốc gia (đạt KH). Giảm tỷ suất sinh đạt 0,11%o, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,9% (đạt KH). Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 13/12 bác sỹ/vạn dân (vượt KH); tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ 85,9/85,9% (đạt KH); số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm 15 xã (đạt KH); xây dựng được 05 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia (đạt KH); 98,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế (vượt KH).Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 19,4% (đạt KH).  Tỷ lệ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 81% (đạt KH); danh hiệu “Tổ, xóm văn hóa” 51% (đạt KH); cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 91% (đạt KH); tỷ lệ xóm có nhà văn hoá 70,8% (đạt KH). Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2/2% ( đạt KH). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 36% (đạt KH). Trong đó: đào tạo nghề 27% (đạt KH); tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị 4,4% (đạt KH). Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới 2/4 xã, (không đạt KH).
* Chỉ tiêu về môi trường: Tỷ lệ che phủ rừng 53,5/51,5%, (vượt KH). Tỷ lệ dân cư thành thị được dùng nước sạch đạt 85/85% (đạt KH); tỷ lệ dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 86/86% (đạt KH). Số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn 3.019/3075 hộ, đạt 98,2%KH.
* Những chỉ tiêu không đạt Kế hoạch: Dự báo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội cả năm 2016, có một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch, gồm: tốc độ tăng GRDP; GRDP bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, số xã đạt tiêu chí nông thông mới và số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn.

VỀ NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ
Bên cạnh kết quả, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016 còn những hạn chế đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch; kết quả đạt được của một số chỉ tiêu cả về phát triển kinh tế và văn hoá - xã hội, chất lượng chưa cao, thiếu bền vững; một số  cây trồng chính không đạt cả về diện tích và sản lượng; tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn; tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm; công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập khẩu còn hạn chế, nhất là kiểm soát gia súc, gia cầm; hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, một số dự án trọng điểm không đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra;  tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm, nhất là các công trình khởi công mới năm 2016 thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia; thu hút đầu tư còn hạn chế, công tác giải phóng mặt bằng tại khu đô thị, khu kinh tế cửa khẩu còn chậm và gặp nhiều khó khăn; hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn tồn tại; phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; kết quả cải cách hành chính chưa cao; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chưa đạt hiệu quả. Đời sống văn hóa tinh thần, khám chữa bệnh của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn. Tình trạng khiếu nại, tố cáo còn nhiều, phòng chống tham nhũng vẫn còn ở mức độ tuyên truyền; tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp ở địa bàn Thành phố và trung tâm một số huyện, địa bàn biên giới, đặc biệt là tội phạm hình sự.

VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017
Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được năm 2016, năm 2017 toàn tỉnh phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu như sau:
* Chỉ tiêu về  kinh tế: Tổng sản phẩm (GRDP) tăng trên 7,0%;  GRDP bình quân đầu người 23,1 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 261,6 nghìn tấn; giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên 1 đơn vị diện tích đạt 37 triệu đồng/ha.Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn 674 triệu USD. Thu ngân sách trên địa bàn 1.350 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 1.185 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 165 tỷ đồng.Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 5,7% so với ước thực hiện 2016.
* Chỉ tiêu về  xã hội : Nâng cao chất lượng phổ cập giao dục các bậc học, cấp học; mỗi huyện, thành phố tăng thêm ít nhất 01 trường chuẩn quốc gia; Giảm tỷ suất sinh 0,09%0, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,89%;  Có 12 bác sỹ/vạn dân; 85,9% trạm y tế xã có bác sỹ làm việc; tăng thêm 09 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; xây dựng 05 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; 96,4% dân số tham gia bảo hiểm y tế;  Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cuối năm 2017 còn dưới 19%. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 82%; tỷ lệ làng, xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 52%; số cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa 92%; số xóm có nhà văn hóa 72,9%.  Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 2%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 37%, trong đó đào tạo nghề 28%; tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị 4,2%.  Số xã được công nhận tiêu chí nông thôn mới 04 xã.
* Chỉ tiêu về môi trường: Tỷ lệ che phủ rừng 54,2%. Phấn đấu đạt trên 85% dân cư thành thị được dùng nước sạch, trên 87% dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh. Đưa số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn là 2.578 hộ (Đạt 10% số hộ chăn nuôi còn để gia súc dưới gầm sàn năm 2016).

 CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP
Thực hiện chức năng theo Luật định, Kỳ họp HĐND tỉnh đã tiến hành một số hoạt động giám sát như:
* Xem xét việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4: Qua báo cáo của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ủy Ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp được 60 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 26 điểm với 1.721 cử tri tham dự. Đa số các ý kiến đều tập trung vào các vấn đề sau: Ưu tiên việc bao tiêu sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông; đầu tư sửa chữa xây dựng trường lớp học, trụ sở làm việc của UBND các xã; kéo điện lưới Quốc gia cho các xóm chưa có điện; đề nghị Nhà nước hỗ trợ cát sỏi, xi măng làm đường trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới và một số chế độ chính sách liên quan đến người dân...Toàn bộ ý kiến cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và chuyển đến UBND tỉnh. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của các ngành, UBND tỉnh đã giao các ngành chuyên môn trả lời. Qua theo dõi cho thấy phần lớn các ý kiến của cử tri đã được UBND tỉnh và các ngành chức năng tiếp thu, trả lời trực tiếp tại kỳ họp; nội dung trả lời rõ ràng, đúng trọng tâm và có đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể.
*Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp           
- Về thảo luận tại kỳ họp:  Tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh dành một ngày để thảo luận (01 buổi ở tổ và 01 buổi trên Hội trường). Tổng số đã có trên 180 lượt ý kiến phát biểu; Ý kiến thảo luận của các đại biểu đã tập trung phân tích về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và những vấn đề mà cử tri quan tâm.
Tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành chuyên môn và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã giải trình làm rõ những vấn đề mà đại biểu quan tâm và đề ra giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới.
- Về chất vấn và trả lời chất vấn:  Về chất vấn và trả lời chất vấn: Kỳ họp đã dành thời gian buổi sáng ngày 08 tháng 12 năm 2016 để đại biểu thực hiện chất vấn. Trong phiên chất vấn có 6 câu hỏi chất vấn của đại biểu chất vấn, nội dung tập trung vào các vấn đề như: Việc xây dựng công trình thủy lợi công trình thủy lợi Keng Mạ xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh của Công ty TNHH Một thành viên Thủy Nông Cao Bằng không phát huy hiệu quả. Nguyên nhân, lý do của việc chậm áp dụng mức lương cơ sở tối thiểu đối với cán bộ công chức. Việc thu nợ thuế đối với các doanh nghiệp còn nợ đọng đạt kết quả thấp. Việc thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam gọi tắt là (VNEN) . Việc quản lý các loại thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường với việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp &PTNT, Tài Chính, Giáo dục và Đào tạo đã trả lời chất vấn của các đại biểu.
 Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tọa kỳ họp đánh giá phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở. Các vấn đề mà đại biểu đặt ra để chất vấn là những vấn đề có trọng tâm, bám sát thực tiễn và phản ánh được những vấn đề quan trọng, bức xúc được cử tri tỉnh nhà quan tâm, phát huy vai trò giám sát trực tiếp của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. Thủ trưởng các cơ quan bị chất vấn đã phát huy tinh thần nghiêm túc, cầu thị, thể hiện được vai trò quản lý ngành, lĩnh vực phụ trách; nội dung trả lời rõ ràng, cụ thể đi thẳng vào trọng tâm vấn đề mà đại biểu đặt ra, thể hiện được nỗ lực, cố gắng nhằm tìm giải pháp giải quyết vấn đề với tinh thần trách nhiệm cao.
Sau phần chất vấn, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến phát biểu tiếp thu, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các ngành chuyên môn, phấn đấu đạt kết qủa cao nhất trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2017.


Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 4

* THÔNG QUA MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH
Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương; kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh đã thông qua 25 Nghị quyết gồm:
1.  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;
2. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020;
3. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung cơ chế ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh thay thế cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
4. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015;
5. Nghị quyết về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017;
6. Nghị quyết về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2017, thời kỳ ổn định 2017 - 2020;
7. Nghị quyết về quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017, thời kỳ ổn định 2017 - 2020;
8. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
9. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
10. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
11.Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
12. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
13. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
14. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
15. Nghị quyết về chế độ trợ cấp cho lực lượng  Công an xã làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các xã trọng điểm về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020;
16. Nghị quyết về phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh;
17.  Nghị quyết về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2017;
18. Nghị quyết về thông qua đăng ký nhu cầu chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án năm 2017;
19. Nghị quyết về ban hành một số cơ chế chính sách xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020;
20. Nghị quyết giá ngày giường điều trị tự nguyện có chi phí phụ cấp thường trực và tiền lương theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2015 của Liên Bộ Y tế - Tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng;
21. Nghị quyết về việc quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
22. Nghị quyết thông qua tổng biên chế công chức năm 2017;
23. Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác năm 2017;
24. Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
25. Nghị quyết thành lập xóm Thanh niên lập nghiệp thuộc xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang.

        Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, kết luận tại kỳ họp, trong đó có những Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy phát triển KT - XH của tỉnh ta trong những năm tới, đặc biệt là có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để thực hiện mục tiêu tăng trưởng địa phương (GRDP); tăng cường chỉ đạo phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân bằng nhiều nguồn lực của ngân sách nhà nước, nguồn lực của các tổ chức, các cơ quan, nguồn lực của các doanh nghiệp và nguồn lực trong nhân dân, rà soát phân bổ cân đối bố trí thêm nguồn vốn bổ xung đảm bảo các xã đã xác định hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2017; chỉ đạo cải cách hành chính đi vào thực chất; chính quyền, cán bộ công chức thực sự công tâm phục vụ cho phát triển, phục vụ doanh nghiệp và nhân dân. Cán bộ công chức, viên chức ở sở, ngành, đơn vị nào thiếu trách nhiệm, hoạt động trì trệ, nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân thì người đứng đầu chịu trách nhiệm trước cấp ủy, trước HĐND, UBND.
      Về các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân, các chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, đây là những vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân được cử tri, nhân dân hết sức quan tâm. Việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh thể hiện trách nhiệm, chính quyền của dân, do dân và vì nhân dân.
       Đề nghị UBND tỉnh các sở, ngành liên quan cần thường xuyên quan tâm, định kỳ kiểm điểm việc giải quyết, tăng cường kiểm tra việc giải quyết, những vấn đề có thể giải quyết ngay thì sau kỳ họp UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết ngay không để kéo dài, những vấn đề chưa giải quyết ngay được thì nghiên cứu, có kế hoạch, lộ trình giải quyết từng bước, những vấn đề chưa có điều kiện giải quyết thì báo cáo rõ với cử tri và với nhân dân trong đó có tiêu chí về giao biên chế công chức của tỉnh năm 2017.
         Đề nghị thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tích cực bám sát tình hình thực tiễn, đồng thời liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan; tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động các cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND tỉnh.
 
          Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên vận động tốt các thành viên của tổ chức mình cùng với cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, thực hành tiết kiệm, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đã đề ra./.

 

Tác giả bài viết: Nhật Nam