Phát biểu Bế mạc Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh, khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 của đồng chí Hà Ngọc Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh, khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 tiến hành từ ngày 9-11/12/2014 đã thành công tốt đẹp; Ban biên tập Bản tin xin trích nguyên văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Hà ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
      Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,
     Thưa các vị khách quý và toàn thể cử tri !


Đồng chí Hà ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

          Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. 
           Tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và thống nhất đánh giá :  năm 2014, mặc dù còn chịu ảnh hưởng từ những khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế trong cả nước, tỉnh ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kết quả đạt được là rất quan trọng. Tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định và có bước phát triển, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.
          Các dự án xây dựng cơ bản, giao thông, du lịch, cửa khẩu tiếp tục được đầu tư và triển khai thực hiện, một số dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội tiếp tục  phát triển và đạt được nhiều tiến bộ. Kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo, thực hiện chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đúng mức, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quốc phòng - an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tại nạn giao thông cơ bản được kiềm chế; công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, công tác Tư pháp, hoạt động đối ngoại và các mặt công tác khác đạt được những kết quả nhất định.  
          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ta vẫn còn một số vấn đề tồn tại như : Một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế  và văn hóa - xã hội tuy thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhưng chất lượng chưa cao, thiếu bền vững, năng lực cạnh tranh còn yếu. Chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế; giá trị sản xuất nông nghiệp, độ che phủ rừng, sản xuất Công nghiệp, ...chưa đạt kế hoạch.  Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông tuy đã có chuyển biến so với các năm trước nhưng một số vấn đề tồn tại khắc phục còn chậm như:  công tác quản lý, giám sát chất lượng thiếu chặt chẽ, tạm ứng vốn lớn nhưng tổ chức nghiệm thu, quyết toán không kịp thời, kết quả giải ngân còn thấp; số dư tạm ứng chưa thu hồi còn lớn.
          Cơ cấu thu ngân sách chưa đảm bảo cân đối và vững chắc giữa các lĩnh vực, tuy thu ngân sách thực hiện đạt kế hoạch nhưng nhiều khoản nợ đọng chưa thu được còn cao, một số đơn vị được giao số thu lớn  chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh, bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số xã điểm đã có chuyển biến khá tích cực nhưng xét về tổng thể còn gặp rất nhiều khó khăn, tiến độ chậm.Tình hình an ninh trật tự  ở nông thôn một số nơi diễn biến phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự và số người chết do tai nạn giao thông còn cao. Tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung quốc chưa được ngăn chặn tích cực. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh tuy đã được quan tâm tích cực hơn nhưng chưa đáp ứng yêu cầu.
          Để chủ động trong nhiệm kỳ tới về kế hoạch và các điều kiện đảm bảo về nguồn lực, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020); kỳ họp đã  thông qua 16 Nghị quyết như : Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015,  các Nghị quyết về thu, chi ngân sách; về quy hoạch, kế hoạch ; về lĩnh vực đất đai và các Nghị quyết về cơ chế chính sách đối với công tác quốc phòng, khoa học - công nghệ, xây dựng nông thôn mới...với sự đồng thuận cao.
 Thực hiện chương trình kỳ họp, phiên  chất vấn, trả lời chất vấn và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp này tiếp tục giành được sự quan tâm, theo dõi của cử tri và nhân dân trong tỉnh. HĐND tỉnh hoan nghênh UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu tại các kỳ họp trước. HĐND tỉnh đề nghị UBND các cấp, các ngành tiếp tục đề cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, tiếp tục có các giải pháp tích cực, giải quyết cụ thể các kiến nghị củacử tri và các nội dung chất vấn, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh .
 
Thưa các vị đại biểu !
            Thực hiện Nghị quyết 35 và Nghị quyết 561 của Quốc hội và UBTV Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm lần thứ hai đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu trong nhiệm kỳ 2011 - 2016.
          Do được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Với trách nhiệm của mình, các đại biểu HĐND tỉnh đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, đánh giá một cách thận trọng, khách quan, công tâm . HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí được tín nhiệm cao tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để thực hiện  chức trách nhiệm vụ được giao; các đồng chí có nhiều phiếu tín nhiệm thấp qua 2 lần lấy phiếu tín nhiệm cần nghiêm túc tự liên hệ kiểm điểm quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình và có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian tới; đề nghị các cơ quan quản lý cán bộ cần xem xét, cân nhắc trong công tác tổ chức cán bộ đối với người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp.
          Thưa các vị đại biểu !
          Năm 2015, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 sẽ góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2011 – 2015. Vì vậy đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành cần phải khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong năm 2014; đề ra những giải pháp tích cực, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tích cực vận động cán bộ, nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, đồng lòng, chung sức .thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2015 theo Nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua.
Đối với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu trong năm qua đã thực hiện nhiều nội dung đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, nhất là việc tập trung nâng cao chất lượng giám sát. Trên cơ sở kết quả đạt được tiếp tục nghiên cứu, cải tiến đổi mới hơn nữa để hoạt động của HĐND thực sự thiết thực, hiệu quả, đáp ứng niềm tin của cử tri và nhân dân trong tỉnh.
          Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh  báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri. Các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành chuyên môn và UBND các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết HĐND đã được kỳ họp thông qua.      
          Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan đã có nhiều cố gắng chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp, cảm ơn Ban Thường trực UBMTTQ các cấp và đông đảo đồng bào cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến cho kỳ họp. Xin cảm ơn các cơ quan báo, đài đã theo dõi, đưa tin về kết quả kỳ họp.
          Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2015; chúc các vị đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh ta lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi  tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh. Xin trân trọng cảm ơn ./.
 

Nguồn tin: Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh