Thường trực HĐND huyện Hà Quảng họp liên tịch để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp lần thứ 5 của HĐND huyện khoá XVIII

Ngày 31 tháng 10 năm 2012, Thường trực HĐND huyện tổ chức họp liên tịch với UBND, UBMTTQ huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Ngày 31 tháng 10 năm 2012, Thường trực HĐND huyện tổ chức họp liên tịch với UBND, UBMTTQ huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng chí Bế Thanh Giám – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ,  Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí  Lãnh Đức Dũng -  Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Văn Bộ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Trưởng, Phó Ban 02 Ban HĐND huyện; Chánh án Toà án nhân dân, Trưởng Công an huyện, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.
 
 
Hội nghị liên tịch ngày 31/10/2012 giữa Thường trực 3 bên và các cơ quan liên quan
 
 
Cuộc họp đã thống nhất tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016, tiến hành họp trong 02 ngày, từ ngày 20 - 21/12/2012.

         Nội dung chính của Kỳ họp là xem xét và đóng góp ý kiến cho 17 báo cáo về:  Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2012. Phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá XVIII; Báo cáo kết quả  giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá XVIII; Báo cáo đánh giá kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2012, chương trình công tác trọng tâm năm 2013; Báo cáo tình hình và kết quả thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012. Dự  toán thu ngân sách Nhà nước, phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2013; Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng cơ bản năm 2012. Dự kiến các danh mục đầu tư xây dựng năm 2013; Báo cáo kết quả thực hiện di rời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở năm 2012. Mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở năm 2013; Báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2012. Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp xóa đói giảm nghèo năm 2013; Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2012. Phương hướng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2013; Báo cáo tình hình sử dụng đất đai năm 2012. Kế hoạch sử dụng đất đai năm 2013; Báo cáo kết quả thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2012. Phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2012 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Báo cáo công tác xét xử năm 2012. Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Toà án nhân dân huyện; Báo cáo công tác Kiểm sát năm 2012. Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Viện kiểm sát nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện…Tại Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XVIII sẽ xem xét 06 Nghị quyết về: Nghị quyết phê chuẩn mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2013;  Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước, phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2013; Nghị quyết phê chuẩn các danh mục đầu tư xây dựng năm 2013; Nghị quyết phê chuẩn chương trình hoát động giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân; Nghị quyết  về việc xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện  năm 2013; Nghị quyết về Xây dựng nông thôn mới năm 2013.

Song song với việc thống nhất chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, hội nghị đã thống nhất xây dựng kế hoạch cho 10 Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá XVIII  từ ngày 21/11/2012 đến ngày 27/11/2012.

         Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị văn bản trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XVIII như đã thống nhất, để đảm bảo thời gian cho 02 Ban HĐND huyện thẩm định các văn bản trước khi trình kỳ họp thứ 5. Kiên quyết không đưa ra kỳ họp những Báo cáo, dự thảo Nghị quyết chuẩn bị chưa kỹ và chưa được 02 Ban thẩm định. Thường trực HĐND, UBND huyện có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt tài liệu và các điều kiện khác để đảm bảo cho Kỳ họp thứ 5 của HĐND huyện được tổ chức đúng thời gian và thành công./.

Tác giả bài viết: Dương Bách