Văn phòng làm công việc của văn phòng, thực tiễn từ tỉnh Cao Bằng

Văn phòng có vai trò hết sức quan trọng trong tham mưu, tổ chức phục vụ và bảo đảm mọi điều kiện hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương.
Văn phòng có vai trò hết sức quan trọng trong tham mưu, tổ chức phục vụ và bảo đảm mọi điều kiện hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương.

Hoạt động thực tiễn của Văn phòng

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Cao Bằng (Văn phòng) có 4 phòng (phòng Công tác ĐBQH, phòng Công tác HĐND, phòng Dân nguyện- Thông tin và phòng HC-TC-QT) với tổng biên chế của Văn phòng là 31 người: bao gồm Chánh Văn phòng do ủy viên Thường trực HĐND tỉnh kiêm, 3 Phó chánh Văn phòng và 19 cán bộ, công chức và 8 nhân viên hợp đồng. Qua 10 năm hoạt động, Văn phòng đã từng bước xây dựng và điều chỉnh, bổ sung các quy chế để ổn định nền nếp, nâng dần chất lượng hoạt động của Văn phòng. Trên cơ sở tổ chức bộ máy hoạt động theo quy chế đã ban hành, Văn phòng đã từng bước đáp ứng được yêu cầu tham mưu, phục vụ hoạt động của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND tỉnh trên các mặt công tác. Cụ thể, trong xây dựng chương trình kế hoạch công tác: Văn phòng chủ động tham mưu cho Thường trực, các ban và đại biểu HĐND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tháng, quý, năm.
 

Thác Bản Giốc huyện Trùng Khánh - Cao Bằng

Về tổ chức phục vụ các kỳ họp: Văn phòng đã chủ động tham mưu, đề xuất với Thường trực HĐND phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp, thông báo đến các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung trình kỳ họp. Phân công, điều hòa các ban HĐND chuẩn bị thẩm tra các nội dung trình kỳ họp, đồng thời tổ chức đi khảo sát, giám sát nắm tình hình phục vụ cho báo cáo thẩm tra. Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh báo cáo xin chủ trương cấp ủy về đổi mới hoạt động TXCT theo hướng tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng tham gia TXCT cùng các tổ đại biểu để nắm tâm tư nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cử tri tại nơi cư trú, trực tiếp giải đáp những vấn đề cử tri nêu ra, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, tài liệu phục vụ công tác TXCT, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp gửi UBND tỉnh chuẩn bị nội dung để trả lời. Văn phòng còn tham mưu cho Thường trực HĐND đôn đốc công tác chuẩn bị các báo cáo, đề án, Tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và gửi các tài liệu tới HĐND theo luật định; tham mưu các ban HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các báo cáo kết quả giám sát, báo cáo thẩm tra trình kỳ họp.

Công tác tổng hợp ý kiến thảo luận cũng được Văn phòng thường xuyên cải tiến, bảo đảm yêu cầu nhanh, đầy đủ, chính xác, có chất lượng, giúp Đoàn Thư ký hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền phản ánh về kỳ họp. Kết thúc kỳ họp, Văn phòng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý nghị quyết và trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực nghị quyết.

 Tham mưu, phục vụ công tác giám sát: căn cứ nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát hàng năm, Văn phòng tham mưu xây dựng kế hoạch giám sát cả năm cho Thường trực, các ban HĐND tỉnh và xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể cho từng cuộc giám sát, giúp Thường trực HĐND tỉnh điều hòa phối hợp với các ban HĐND tỉnh tiến hành các cuộc giám sát theo chuyên đề đã lựa chọn một cách khoa học. Đề xuất lựa chọn chuyên đề cần tái giám sát đối với những nội dung đã giám sát nhưng giải quyết còn chậm để Thường trực, các ban HĐND tỉnh làm việc trực tiếp với các đơn vị có liên quan nghe giải trình cụ thể. Các cuộc giám sát được Văn phòng nghiên cứu trước và chuẩn bị xây dựng đề cương, kế hoạch gửi các đơn vị được giám sát chuẩn bị nội dung báo cáo. Chuẩn bị các văn bản liên quan gửi các thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu trước khi đi giám sát. Liên hệ trực tiếp với các đơn vị giám sát để chuẩn bị kế hoạch làm việc với đoàn giám sát.

Trong công tác tiếp dân và giải quyết KNTC: hàng tháng, Văn phòng đã chủ động chuẩn bị nơi làm việc, tiếp đón công dân chu đáo, giúp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tiếp nhận đơn thư KNTC và tham mưu chuyển đơn thư KNTC đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, đồng thời giúp Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết đơn thư đúng quy định...

 Một số kinh nghiệm

Từ thực tiễn hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh Cao Bằng rút ra một số kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả tham mưu, giúp việc và phục vụ của Văn phòng như sau:

Một là, Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, Thường trực và các ban HĐND thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao mọi mặt hoạt động của Văn phòng; tạo điều kiện thuận lợi, điều kiện làm việc, động viên kịp thời bằng vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ công chức Văn phòng.

Hai là, phải tăng cường củng cố bộ máy bảo đảm biên chế cho Văn phòng đủ sức làm tham mưu, giúp việc cho Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh. Xây dựng Quy chế, quy trình làm việc phối hợp trong Văn phòng một cách chặt chẽ, khoa học. Quy trình giải quyết công việc tổ chức hợp lý, xác định trách nhiệm của từng cán bộ, công chức theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp năng lực. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chương trình công tác của cấp ủy, của HĐND tỉnh để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu và tổ chức các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử.

Ba là, có chính sách thu hút những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm công tác từ các ngành chuyên môn về Văn phòng để nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ cho Đoàn ĐBQH và HĐND; đồng thời chú trọng công tác quy hoạch luân chuyển đào tạo nguồn cán bộ của Văn phòng.

Bốn là, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, kiến thức quản lý Nhà nước, lý luận chính trị cho công chức, viên chức; tổ chức giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm hoạt động Văn phòng với các địa phương khác. Bản thân mỗi cán bộ, công chức Văn phòng phải chủ động tự nghiên cứu, học tập trau dồi kiến thức, kỹ năng cho mình để nâng cao hiệu quả công tác.

Năm là, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, có tư duy đổi mới và sáng tạo, đây là những yếu tố có ý nghĩa quyết định đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng cơ quan Văn phòng ngày càng vững mạnh, góp phần từng bước đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND địa phương.

 Một số kiến nghị, đề xuất

Một là, đề nghị UBTVQH tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 545/2007 của UBTVQH về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất về mô hình tổ chức, bộ máy và cán bộ; cơ chế quản lý tài chính, tài sản, nguồn kinh phí phục vụ hoạt động HĐND và Đoàn ĐBQH; chế độ chi tiêu áp dụng đối với cán bộ, công chức Văn phòng.

Hai là, Cần sớm ban hành luật và các văn bản hướng dẫn xác định rõ ràng vị thế của Văn phòng; đồng thời đề nghị UBTVQH cần nghiên cứu bổ sung Nghị quyết số 545/2007 quy định thống nhất cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Hướng dẫn việc bố trí chuyên viên tham mưu giúp việc cho Thường trực, các ban HĐND cấp tỉnh nên bố trí theo hướng: 2 chuyên viên tham mưu, giúp việc cho Thường trực; 2 chuyên viên trở lên tham mưu, giúp việc cho mỗi ban HĐND. Có như vậy mới bảo đảm nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc bao quát toàn bộ các nội dung hoạt động của Thường trực và các ban HĐND.


Tác giả bài viết: Đặng Trọng Sơn