Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-HĐND ngày 30/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong 03 ngày từ 28 - 30/8/2018, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Đội – Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Trùng Khánh, Thạch An và sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh
Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-HĐND ngày 30/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong 03 ngày từ 28 - 30/8/2018, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Đội – Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Trùng Khánh, Thạch An và sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh.

Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại huyện UBND huyện Thạch An

Tham gia cùng đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo Thường trực HĐND – UBND các huyện Trùng Khánh, Thạch An; các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của 02 huyện và các xã. 

Ngày 28 - 29/8 đoàn giám sát trực tiếp tại UBND huyện Trùng Khánh và Thạch An; ngày 30/8 đoàn giám sát làm việc tại sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh; đối với các huyện còn lại đoàn giám sát gián tiếp thông qua các báo cáo.

Tại huyện Trùng Khánh, chương trình nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tập trung triển khai. Việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 đến nay huyện đã huy động được 254.565,71 tr.đồng. Kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư trực tiếp cho chương trình đến 6 tháng đầu năm 2018 giải ngân được 2,004/19,351 tỷ đồng đạt 10,36%;  vốn sự nghiệp năm 2018 đang  triển khai, rà soát nhu cầu thực hiện. Các nguồn vốn sự nghiệp giải ngân còn chậm, đặc biệt là vốn bảo vệ môi trường còn phụ thuộc hướng dẫn của tỉnh gây khó khăn trong quá trình triển khai việc thực hiện; vốn Hỗ trợ phát triển sản xuất hiện nay trên địa bàn huyện chưa có các doanh nghiệp đứng ra bao tiêu sản phẩm do vậy còn gặp khó khăn trong việc thực hiện các hạng mục đầu tư.

Về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới: Đến tháng 6/2018, bình quân đạt 9,47 tiêu chí/xã, tăng 1,53 tiêu chí/xã so với năm 2015, cụ thể: nhóm 1 đạt 19 tiêu chí: Có 01/19 xã (xã Phong Châu năm 2016); nhóm 2 đạt từ 15 - 18 tiêu chí: Có 0/19 xã; nhóm 3 đạt từ 10-14 tiêu chí: Có 4/19 xã; (xã Đình Minh, Khâm Thành, Ngọc Côn, Lăng Hiếu); nhóm 4 đạt từ 5- 9 tiêu chí: Có 14/19 xã đạt; nhóm 5 đạt dưới 5 tiêu chí: không có. Mục tiêu của huyện đến năm 2020, có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt trên 15 tiêu chí, các xã còn lại đạt trên 10 tiêu chí và giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2%/năm.

Bên cạnh những thuận lợi, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Xuất phát điểm của nền kinh tế của huyện còn thấp, nguồn lực đầu tư cho phát triển hạn chế, thời tiết thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (36,32% ); xây dựng nông thôn mới cần nguồn lực đầu tư lớn trong khi ngân sách bố trí hàng năm chưa đáp ứng được yêu cầu, cuộc sống nhân dân khu vực nông thôn còn gặp nhiều khó khăn nên việc huy động xã hội hóa còn thấp; Một số văn bản của cấp trên ban hành chưa kịp thời nên việc chỉ đạo thực hiện còn lúng túng, kết quả triệt khai chậm so với quy định, chất lượng hiệu quả chương trình dự án chưa cao; Nông nghiệp, nông thôn phát triển chưa bền vững...

Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 29/8, Đoàn làm việc tại huyện Thạch An: Về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới: Qua kết quả rà soát Bộ tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 5 tháng 5 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Hiện nay bình quân số tiêu chí trên toàn huện là 8,67 tiêu chí/xã, không còn xã nào dưới 5 tiêu chí. Trong đó: 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (xã Đức Long) phấn đấu hoàn thành trước 01 năm so với Kế hoạch của tỉnh; 02 xã đạt trên 10 tiêu chí (Đức Xuân 12, Lê Lai: 12);  12 xã còn lại đạt từ 6- 9 tiêu chí, không còn xã dưới 05 tiêu chí. Hiện nay, huyện có 01 xã Đức Long đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu xã Lê Lai đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2019, các xã còn lại bình quân đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Nâng số tiêu chí bình quân toàn huyện lên 13,4 tiêu chí/xã.

Tại các buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã yêu cầu các huyện làm rõ một số vấn đề về: Việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; giải pháp tổ chức triển khai thực hiện đối các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; lộ trình thực hiện của các xã phấn đấu đạt chuẩn từ 2018 – 2020 và sau năm 2020; những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình; đề xuất kiến nghị với các cấp các ngành. Đồng thời trao đổi, đề xuất với huyện một số giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình trong thời gian tới.

Phát biểu tại các buổi làm việc với UBND 02 huyện và sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Đội, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, ghi nhận kết quả mà các huyện đạt được trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Để phấn đấu cho các xã về đích nông thôn mới, đoàn giám sát đề nghị các huyện cần duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, rà soát các tiêu chí đã đạt nhưng chưa bền vững để có giải pháp nâng lên mức bền vững; các tiêu chí chưa đạt phải xác định rõ các nội dung từng tiêu chí, phân định rõ trách nhiệm cấp huyện, cấp xã đối với từng nội dung và giao nhiệm vụ cho mỗi đơn vị, tổ chức đảm nhận một phần việc cụ thể. Cần tăng cường công tác xã hội hóa và tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức được lợi ích của xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, từ đó nhân dân hiểu, đồng tình, ủng hộ và tích cực chủ động trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

Trước đó, đoàn giám sát đã đến và làm việc trực tiếp tại UBND các xã Ngọc Côn (huyện Trùng Khánh); xã Lê Lai (huyện Thạch An).

Tác giả bài viết: Nông Huế