Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI

Ngày 25/6/2018 , Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hoàng Văn Đội - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Ngày 25/6/2018 , Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hoàng Văn Đội - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự họp có đồng chí Đàm Viết Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo các sở: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh; các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo và  chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Đ/c Hoàng Văn Đội - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh kết luận buổi họp thẩm tra 

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh được phân công thẩm tra 02 báo cáo:  báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (lĩnh vực công tác dân tộc) và Báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, khóa XVI và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 02 dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp gồm: Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 về huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Thảo luận tại buổi họp, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí với báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội  trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 về lĩnh vực công tác dân tộc. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh nhận định sâu hơn về kết quả triển khai chính sách hỗ trợ về việc giải quyết việc làm, chính sách về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cần nêu những luận cứ cụ thể minh họa cho những nhận định về hiệu quả triển khai các chính sách, chương trình, dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số…Đề nghị nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và có giải pháp chỉ đạo quyết liệt hơn đối với địa phương để thực hiện tốt công tác giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ của các dự án thuộc Chương trình 135, thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, tránh sai sót; giải trình rõ nguyên nhân về việc thực hiện một số chính sách dân tộc và tiến độ thực hiện giải ngân các chương trình, dự án còn chậm; Rà soát lại những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết rồi nhưng chưa thỏa đáng đề nghị UBND tỉnh có công văn trả lời rõ để cử tri biết…

Đối với Tờ trình, dự thảo nghị quyết các đại biểu đã thảo luận sôi nổi thẳng thắn, phát huy tính dân chủ trong việc phản biện, tham gia ý kiến vào các chính sách. Cơ bản các đại biểu đều đồng tình và nhất trí cao với sự cần thiết phải sửa đổi và ban hành nghị quyết trên. Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp tại hội nghị, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI.

Kết luận cuộc họp, Đồng chí Hoàng Văn Đội - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã ghi nhận các ý kiến tham gia, ý kiến giải trình của các vị đại biểu, các cơ quan hữu quan.  Qua các ý kiến phát biểu xây dựng báo cáo thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tiếp thu và chỉnh sửa cho phù hợp./.

Tác giả bài viết: Nông Huế