Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XV

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 năm 2012, ngày 19 tháng 11 năm 2012 Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh
            Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 năm 2012, ngày 19 tháng 11 năm 2012 Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Dương Trưởng Ban pháp chế chủ trì cuộc họp. Dự họp thẩm tra có các thành viên Ban pháp chể HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban dân tộc HĐND tỉnh, lãnh đạo văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo cơ quan VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

          Theo chức năng nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã tiến hành thẩm tra báo cáo chung của UBND tỉnh về tình hình kinh tế-xã hội năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm 2013; Báo cáo công tác Tòa án nhân dân năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013; Báo cáo của VKSND tỉnh; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013; dự thảo Nghị quyết phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2013 và tham gia ý kiến đối với dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

            Tại cuộc họp, các đồng chí thành viên Ban pháp chế và đại biểu dự họp đã thể hiện trách nhiệm cao, tham gia ý kiến đánh giá tình hình, phân tích những vấn đề chưa rõ ràng hoặc còn có mâu thuẫn nêu trong các báo cáo, đồng thời đề nghị cơ quan chuyên môn trình báo cáo, giải trình làm rõ các vấn đề liên quan; đây là những nội dung, căn cứ rất quan trọng để Ban hoàn thiện Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh./.
 

Tác giả bài viết: N. T. D