Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu phản ánh đúng thực chất

Thực hiện Nghị quyết số 35/2012/NQ-QH13, ngày 21/11/2012 của Quốc hội; ngày 12/7/2013, tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XV, HĐND tỉnh Cao Bằng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 chức danh do HĐND bầu gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh- Trưởng Ban Kinh tế và Ngân, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh.
          Thực hiện Nghị quyết số 35/2012/NQ-QH13, ngày 21/11/2012 của Quốc hội; ngày 12/7/2013, tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XV,  HĐND tỉnh Cao Bằng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 chức danh do HĐND bầu gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh- Trưởng Ban Kinh tế và Ngân, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh.

Các đại biểu Đoàn chủ tọa và Thư ký Kỳ họp tham gia bỏ những lá phiếu đầu tiên

        Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện một cách dân chủ, công khai, khách quan, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, đúng tinh thần của Nghị quyết 35 của Quốc hội và hướng dẫn tại Nghị quyết 561 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

        Tại Kỳ họp, có 49/50 đại biểu HĐND tỉnh tham gia bỏ phiếu. Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thể hiện sự cẩn trọng, công tâm, khách quan, công bằng trong việc ghi phiếu tín nhiệm đối với chức danh được lấy tín nhiệm; Ban Kiểm phiếu làm việc đúng quy trình, khách quan, chính xác. Kết quả lấy phiếu được các đại biểu đánh giá là sát  với tình hình thực tế địa phương.
 
 1. Ông Hà Ngọc Chiến - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
  - Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 88% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm:    5 phiếu (chiếm 10 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.
 2. Ông Triệu Đình Lê - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
 - Số phiếu tín nhiệm cao: 39  phiếu (chiếm 78 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm:   10 phiếu (chiếm 20 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.
3. Ông Đặng Trọng Sơn - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 50 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm:       22 phiếu (chiếm 44% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.
(2 phiếu không hợp lệ).
4. Ông Hoàng Xuân Ánh - Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh
 - Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 74 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm:   11 phiếu (chiếm  22 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   1 phiếu (chiếm 2 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
 5. Ông Đỗ Trọng Triển - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 13 phiếu (chiếm 26 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm:    31 phiếu (chiếm 62 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu (chiếm 10 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
6. Bà Nguyễn Thị Dương - Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh 
 - Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 62 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm:    16 phiếu (chiếm 32 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm thấp:  1 phiếu (chiếm 2 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh). 
 (1 phiếu không hợp lệ).
 7. Ông Hoàng Đức Hạnh - Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh
 - Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 46 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm:   24 phiếu (chiếm 48 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
 (1 phiếu không hợp lệ).
8. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 - Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 76 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm:    9 phiếu (chiếm 18 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 4 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
9. Ông Lý Hải Hầu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 - Số phiếu tín nhiệm cao:  22 phiếu (chiếm 44 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm:   25 phiếu (chiếm 50 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 4 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
 10. Ông Đàm Văn Eng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 - Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 60% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm:   19 phiếu (chiếm 38% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).   
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.
 11. Ông Trần Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 64% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm:  15 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 4% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
 12. Ông Bế Ngọc Báu - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
  - Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 46% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm:  23 phiếu (chiếm 46% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 6 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
13. Ông Lê Hùng - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 48% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm:  24 phiếu (chiếm 48% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
14. Ông Bùi Đình Triệu - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 42 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm:  22 phiếu (chiếm 44 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 6 phiếu (chiếm 12% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
 15. Ông Thang Trọng Dũng - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 36% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm:       18 phiếu (chiếm 36% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 phiếu (chiếm 26% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
 16. Ông Thái Hồng Thịnh - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 15 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm:  19 phiếu (chiếm 38% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 15 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

Tác giả bài viết: Nhật Nam