Thường trực HĐND huyện Hà Quảng giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2013 của các phòng, ban chuyên môn huyện

Trong những ngày cuối tháng 3/2013, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Trần Văn Bộ - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2013 các phòng, ban chuyên môn của huyện;
Trong những ngày cuối tháng 3/2013, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Trần Văn Bộ - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2013 các phòng, ban chuyên môn của huyện; tham gia Đoàn có các thành viên: Uỷ viên Thường trực HĐND huyện, Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban Kinh tế xã hội, Trưởng phòng Dân tộc, Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Theo chương trình, Đoàn giám sát đã làm việc với các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của huyện. Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đã mời đại diện Thường trực UBND huyện cùng tham dự để nắm rõ tình hình và tham gia ý kiến, đóng góp vào bản Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2013 của các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn của huyện.

Qua kết quả giám sát cho thấy: Ngay từ đầu năm các phòng, ban chuyên môn của huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; đề ra những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2013 theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban. 
Tuy nhiên, Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2013 của một số phòng, ban chưa chi tiết, cụ thể; chưa xác định rõ nội dung công việc nào là tham mưu cho UBND huyện, nội dung nào cần có sự phối kết hợp giữa các phòng, ban; có cơ quan, đơn vị chỉ nêu nội dung công việc phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, chưa có sự phân công, phân nhiệm nội dung công việc cho cán bộ, công chức và người phụ trách chỉ đạo; không quy định thời gian tổ chức triển khai cụ thể; kế hoạch chưa chi tiết, cụ thể, rõ ràng, khó thực hiện, hiệu quả sẽ không cao. Kế hoạch của một số phòng, ban chưa có sự phê duyệt của UBND huyện.

Để đảm bảo kế hoạch của các phòng, ban, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 theo Nghị quyết của HĐND huyện, đoàn giám sát HĐND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị cần chỉnh sửa, bổ sung thêm một số nội dung công việc để hoàn chỉnh kế hoạch. Đồng thời cần rút kinh nghiệm cho năm sau cần chủ động xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch, tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 cho các cơ sở ngay từ đầu năm để các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện.

 Đoàn giám sát đã đề nghị ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban thuộc  Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch công tác trọng tâm năm 2013, trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt và ban hành để đảm bảo kịp thời công tác tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013./.
                                  

Tác giả bài viết: Dương Bách - UVTTHĐND Hà Quảng