Di tích lịch sử Pác Bó

Di tích lịch sử Pác Bó
Pác Bó thuộc xã Trường Hà huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, nằm sát biên giới Việt - Trung, cách thị xã Cao Bằng hơn 40 km
Pác Bó thuộc xã Trường Hà huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, nằm sát biên giới Việt - Trung, cách thị xã Cao Bằng hơn 40 km. Sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước và hoạt động ở nước ngoài (từ tháng 6 - 1911), ngày 28/1/1941 (tức ngày 2 tháng giêng năm Tân Tỵ), qua cột mốc số 108, đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Chủ Tịch Hồ Chí Minh) đã trở về tổ quốc. Người đã chọn Pác Bó làm nơi ở và hoạt động cách mạng trong nhiều năm tháng của những năm 1941 - 1945.
                                    

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám tại lán Khuổi Nặm - Pác Bó từ ngày 10/5 đến ngày 19/5/1941. Hội nghị đã hoàn chỉnh đường lối chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam, xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng nước ta. Hội nghị bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng và bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư Đảng. Hội nghị đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh gọi tắt là Việt Minh.

Người đã sáng lập ra tờ báo Việt Nam Độc Lập và ra số đầu tiên ngày 1/8/1941. Sau đó đến tháng 11/1941, Người đã chỉ đạo thành lập đội du kích Pác Bó, trở thành đội vũ trang Cao Bằng đầu tiên...

Ngày 4/5/1945 Người đã rời Pác Bó đi Tân Trào (Tuyên Quang) để chỉ đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước (8/1945) thắng lợi...
Nhiều di tích gắn liền với quá trình hoạt động của bác ở Cao Bằng đã và đang được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư tôn tạo như:
- Khu di tích cách mạng Nà Sác.
- Di tích nhà ông Mã Văn Hản.
- Di tích hang Bó Tháy.
- Di tích Kéo Quảng.
- Ngôi nhà ông Lã Văn Ho.
- Di tích Vườn Cam.
- Nhà ông Hoàng Văn Thông và ông Nông Văn Lường.
- Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Nguồn tin: Sưu tầm