Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Chủ nhật - 11/02/2024 23:43
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng xác định là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt các thời kỳ cách mạng. Quán triệt nhận thức và trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ nội lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt tạo đột phá mới..., xây dựng Cao Bằng năng động, phát triển nhanh và bền vững”.
í thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh kiểm tra hồ sơ thiết kế, bản vẽ, thực địa công trình giao thông liên xã Quang Long - Thống nhất (Hạ Lang).
í thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh kiểm tra hồ sơ thiết kế, bản vẽ, thực địa công trình giao thông liên xã Quang Long - Thống nhất (Hạ Lang).

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dù tình hình trong nước có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được cấp ủy các cấp chú trọng thực hiện nghiêm túc, nền nếp và tạo được những chuyển biến tích cực. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt và chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy với trên 95% cán bộ, đảng viên tham gia. Ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả 6 đề án thuộc lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh với chủ đề “tự soi, tự sửa” và nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành. Xác định chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cả nhiệm kỳ; biên soạn và xuất bản các cuốn tài liệu học tập chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh... Việc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần làm cho các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nâng cao ý thức, tính tiền phong gương mẫu; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực ở nông thôn nhằm khắc phục điểm nghẽn, nút thắt về chất lượng nguồn nhân lực; Chỉ thị số 04-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đề án số 03-ĐA/TU về nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới; rà soát, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; Đề án số 06-ĐA/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; Đề án số 14-ĐA/TU cải cách hành chính trong cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; đồng thời, chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành mới nhiều quy định, hướng dẫn để tổ chức thực hiện đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Cao Bằng là một trong những tỉnh hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ mới sớm nhất cả nước. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Hằng năm, trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết nạp 6.222 đảng viên mới (trung bình kết nạp trên 2.000 đảng viên/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội).

Tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; qua đó, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. 

Đặc biệt, Tỉnh ủy chú trọng kiểm tra, giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những vấn đề bức xúc, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; qua đó chỉ ra từng nội dung triển khai chậm, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp, ngành và chỉ đạo uốn nắn, khẩn trương khắc phục; xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 3.658 lượt tổ chức Đảng và 9.178 lượt đảng viên, có 3.484 cấp ủy viên các cấp; giám sát chuyên đề 1.828 lượt tổ chức Đảng và 5.053 lượt đảng viên, có 2.014 cấp ủy viên các cấp. Thi hành kỷ luật 4 tổ chức Đảng, 346 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức Đảng và 62 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 1.422 tổ chức cấp dưới; giám sát 1.250 lượt tổ chức Đảng, 2.583 đảng viên... Thi hành kỷ luật 166 đảng viên vi phạm. 

Công tác dân vận của hệ thống chính trị được đẩy mạnh theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường. Tập trung triển khai Đề án số 08-ĐA/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng và duy trì được 550 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội. Chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tham gia đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình và một số hiện tượng tôn giáo mới.

Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và bước đầu phát huy được hiệu quả hoạt động; lồng ghép nội dung công tác phòng, chống tham nhũng để giảng dạy tại 30 trường trung học phổ thông; xuất bản cuốn tài liệu “Tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; tập trung chỉ đạo thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo đúng quy định.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; tập trung lãnh đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; HĐND tỉnh ban hành 229 nghị quyết để triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá và các mục tiêu phát triển KT - XH của tỉnh. HĐND các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 99,62% cử tri đi bầu cử, bầu đủ số lượng đại biểu. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH hằng năm, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình trọng tâm, nội dung đột phá; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực triển khai thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2022 - 2026; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội theo nhiệm kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Kết quả đạt được của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là cơ sở để tiếp tục khẳng định chủ trương và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh là đúng đắn, phù hợp; đây cũng là nhân tố quyết định tạo nên những kết quả quan trọng trong phát triển KT - XH tỉnh nửa nhiệm kỳ qua. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được khởi công, sân bay Cao Bằng được bổ sung vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050... tạo điều kiện thúc đẩy liên kết giữa Cao Bằng với các tỉnh, thành trong cả nước. Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt góp phần tạo hành lang vững chắc, mở rộng tầm nhìn và khát vọng để Cao Bằng khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh, năng động, xanh, bền vững và toàn diện trong thời kỳ mới. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng an ninh được củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được tăng cường. Niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền tiếp tục được củng cố.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số Đảng bộ cơ sở hiệu quả chưa cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở một số nơi còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề để phát hiện, xử lý và giải quyết một số khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực chưa thật sự quyết liệt; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chưa đồng đều...

Dự báo thời gian tới, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do sự gia tăng hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tiếp tục âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ; sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên dẫn đến quan liêu, tham nhũng,... Trước tình hình trên đòi hỏi Đảng bộ tỉnh đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hai là, nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức công tác định hướng, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng.

Ba là, tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị của tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Thực hiện chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ. Chú trọng đào tạo, quy hoạch, kiện toàn, bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng và công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo”; thực hiện tốt chủ trương, giải pháp xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.  

Năm là, đổi mới phương thức quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường vai trò, chức năng của HĐND các cấp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng theo nhiệm kỳ...

Với quyết tâm chính trị cao, cùng với sự đoàn kết thống nhất, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tác giả: Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


logoquanlykyhop

chuyen muc
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay5,702
  • Tháng hiện tại145,221
  • Tổng lượt truy cập6,521,080
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây