Danh sách lãnh đạo và các chuyên viên Đoàn Đại biểu Quốc hội

1. Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng.


2. Bà Nguyễn Thị Nương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương;


3. Ông Phùng Văn Hùng, Giám đốc Thông tin thư viện và Nghiên cứu khoa học Văn phòng Quốc hội;


4. Ông La Ngọc Thoáng, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2011 ;


5. Ông Hoàng Văn Thượng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng


6. Bà Đinh Thị Mai Lan, Chuyên viên văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.