Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND

Thứ sáu - 10/05/2024 04:35
Ngày 9/5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương 2022, thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025. Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng kết luận buổi làm việc.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng kết luận buổi làm việc.

Ngay sau khi HĐND tỉnh khóa XVII Kỳ họp thứ 6 thông qua và ban hành Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh triển khai đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết và ban hành văn bản triển khai.

Việc phân bổ chi thường xuyên cho các đơn vị cấp tỉnh, các huyện Thành phố thực hiện theo định mức quy định tại Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND và các chương trình nhiệm vụ đề án được cấp có thẩm quyền giao, khắc phục được những hạn chế, tồn tại định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2017 - 2022, đảm bảo tính công bằng, hợp lý, công khai, minh bạch trong phân bổ ngân sách, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, còn có các tiêu chí bổ sung phân bổ ngân sách đối với từng lĩnh vực đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phù hợp với thực tế.

Sở Tài chính đã xét duyệt, thẩm định quyết toán các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, Thành phố theo đúng quy định. Các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản, đồng thời, tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngay sau khi HĐND tỉnh khóa XVII Kỳ họp thứ 6 thông qua và ban hành Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh triển khai đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết và ban hành văn bản triển khai.

Việc phân bổ chi thường xuyên cho các đơn vị cấp tỉnh, các huyện Thành phố thực hiện theo định mức quy định tại Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND và các chương trình nhiệm vụ đề án được cấp có thẩm quyền giao, khắc phục được những hạn chế, tồn tại định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2017 - 2022, đảm bảo tính công bằng, hợp lý, công khai, minh bạch trong phân bổ ngân sách, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, còn có các tiêu chí bổ sung phân bổ ngân sách đối với từng lĩnh vực đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phù hợp với thực tế.

Sở Tài chính đã xét duyệt, thẩm định quyết toán các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, Thành phố theo đúng quy định. Các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản, đồng thời, tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuy nhiên, trong qua trình thực hiện Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND có một số khó khăn, hạn chế như: Thực hiện Nghị quyết số 864/NQ- UBTVQH14 ngày 10/01/2020 và Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn (giảm 3 huyện, 38 xã, giảm 1.025 xóm), dẫn đến giảm dự toán ngân sách Trung ương cấp cho địa phương theo định mức đơn vị hành chính; việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức còn dôi dư sau sắp xếp ảnh hưởng không nhỏ đến việc điều hành tài chính ngân sách của địa phương. Nguồn chi thường xuyên chủ yếu từ ngân sách Trung ương nên một số chế độ chính sách do Trung ương ban hành, nhưng nguồn kinh phí lại giao cho địa phương tự đảm bảo, dẫn đến sự không chủ động về nguồn kinh phí với các tỉnh nghèo như tỉnh Cao Bằng; việc cân đối nguồn lực bố trí kinh phí để thực hiện các chế độ chính sách này hết sức khó khăn…

UBND tỉnh đề nghị, Bộ Tài chính hằng năm bổ sung thêm kinh phí cho tỉnh ngoài định mức Trung ương quy định để tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn khi ban hành các chính sách mới đối với các tỉnh còn hạn chế về nguồn lực tài chính chủ yếu ngân sách Trung ương hỗ trợ từ 70% trở lên, thì nguồn đảm bảo cho chính sách đó do ngân sách Trung ương cấp. Trên cơ sở định mức giai đoạn 2022 - 2025, đề nghị xem xét tăng định mức phân bổ ngân sách Nhà nước trong giai đoạn tiếp theo đối với các tỉnh nghèo, dân số ít như tỉnh Cao Bằng.

Đối với HĐND tỉnh, tiếp tục tăng cường giám sát các cấp, các ngành, huyện, Thành phố trong việc thực hiện nghị quyết; nâng cao hiệu quả, quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) đảm bảo đúng quy định Luật NSNN, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. Đề nghị HĐND tỉnh không ban hành nghị quyết thực hiện một số chế độ, chính sách, định mức thuộc thẩm quyền của địa phương nhưng chưa xác định được rõ cụ thể nguồn lực để đảm bảo thực hiện nghị quyết, tránh trường hợp nghị quyết ban hành nhưng không thực hiện được hoặc thực hiện không hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng nhận định: Qua hơn 2 năm triển khai Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND, UBND tỉnh và các ngành chức năng kịp thời ban hành các  văn bản chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương về cơ bản đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của NSNN, ngân sách tỉnh và ngân sách từng địa phương, trên cơ sở định mức phân bổ của Trung ương. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn có các địa phương, đơn vị thực hiện khác nhau trong phân bổ ngân sách, một số khoản chi của các địa phương vẫn còn tồn tại hại chế và không phù hợp như: Chi quản lý hành chính, chi cho sự nghiệp văn hóa thể thao, quốc phòng -  an ninh, chi sự nghiệp giáo dục, môi trường, y tế, duy tu bảo dưỡng các công trình, tài sản công…

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND, đặc biệt việc thực hiện các khoản mục khác nhau, các khoản mục chưa rõ; có đề xuất xử lý các khoản mục, khoản chi còn tồn tại, vướng mắc tại các địa phương, đơn vị để đảm bảo phù hợp với quy định. UBND tỉnh và các ban ngành chuyên môn tiếp tục tăng cường kiểm tra, đánh giá, giám sát các khoản dự toán cho thường xuyên hằng năm; có phương án tăng giao chi thường xuyên cho các địa phương, đơn vị trong năm 2025 và có phương án đáp ứng phần nào kinh phí duy tu bảo dưỡng các tài sản công ở các đơn vị. Tiếp tục nghiên cứu phương án thực hiện việc phân bổ ngân sách địa phương trong giai đoạn tiếp theo đảm bảo được tốt hơn.

Đối với báo cáo, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát, bổ sung lại số liệu cho khớp và chính xác để hoàn thiện báo cáo gửi HĐND tỉnh trước ngày 15/5/2024.

Tác giả: Minh Hòa (BCB)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay2,112
  • Tháng hiện tại140,195
  • Tổng lượt truy cập7,065,708
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây