Đồng chí Đặng Trọng Sơn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số lần thứ 2 tại huyện Bảo Lâm và huyện Bảo Lạc.

Thực hiện kế hoạch công tác chung và được sự phân công của BCĐ tỉnh, trong các ngày 27 và 28/8/2014, đồng chí Đặng Trọng Sơn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã đến dự Đại hội đại biểu Dân tộc thiểu số lần thứ II nhiệm kỳ 201 - 2019 tại các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc.
       Thực hiện kế hoạch công tác chung và được sự phân công của BCĐ tỉnh, trong các ngày 27 và 28/8/2014, đồng chí Đặng Trọng Sơn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã đến dự Đại hội đại biểu Dân tộc thiểu số lần thứ II nhiệm kỳ 201  -  2019 tại các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc.

         Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số lần thứ II của mỗi huyện có trên 150 đại biểu, đại diện cho các cá nhân tiêu biểu các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn huyện đến dự.


Đồng chí Đặng Trọng Sơn (người đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm với  
một số đại biểu huyện Bảo Lạc

         Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số lần thứ 2 tại các huyện đã thông qua Báo cáo chính trị Đại hội đai biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II (2014 – 2019); nghe báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân về những thành tich trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội; về giữ gìn, khôi phục và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc …
        Qua báo cáo các địa phương cho thấy: Trong giai đoạn 2009 - 2014, các huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, góp phần làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn; tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện giảm nhanh; văn hóa, xã hội ngày càng phát triển, hầu hết các xã đã có đường ô tô vào đến được trung tâm xã, trên 90% số thôn, bản có đường xe máy đi lại, trên 90% số xã và trên 50% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 65% số hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, tình đoàn kết giữa các dân tộc được ngày càng gắn bó, lòng tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước được củng cố và nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định...

         Phát huy thành tich đã đạt được, giai đoạn 2014 - 2019, các  huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX tại Hội nghị lần thứ bảy về công tác dân tộc và  Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, chính sách được Đảng và Nhà nước đầu tư trên địa bàn; đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình: “xóa đói giảm nghèo”,  “toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sông mới ở khu dân cư”, “chương trình xây dựng nông thôn mới”...góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc ở địa phương...

        Phát biểu tại Đại hội, đồng chí  Đặng Trọng Sơn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận sự đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số tại các huyện trong thời gian qua. Đề nghị thời gian tới, các huyện cần tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; đặc biệt là tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đầu tư hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Ưu tiên nguồn lực xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ít người, xây dựng lực lượng cốt cán, phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của công tác dân tộc trong tình hình mới...

         Tại Đại hội, các huyện đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Dân tộc thiểu số cấp tỉnh (Huyện Bảo Lâm 22 đại biểu; Bảo Lạc 19 đại biểu); UBND hai  huyện đã trao Giấy khen cho các cá nhân và  tập thể đã có nhiều đóng góp vào việc củng cố, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc giai đoạn 2009 - 2014.

Tác giả bài viết: Thu Trà