HĐND huyện Hoà An tổ chức kỳ họp cuối năm 2014

Từ ngày 23 - 24/12, HĐND huyện Hòa An tổ chức Kỳ họp thứ 10, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu KT - XH năm 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Từ ngày 23 - 24/12, HĐND huyện Hòa An tổ chức Kỳ họp thứ 10, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu KT - XH năm 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2014, toàn huyện gieo trồng được 10.170 ha cây trồng các loại; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 29.697 tấn; thuốc lá trồng được 1.797,5 ha, sản lượng đạt 3.946 tấn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 84 tỷ 435 triệu đồng, đạt 103,5% KH, ước thực hiện đến ngày 31/12/2014 đạt 91 tỷ đồng. Kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2014 ước đạt 85% KH.

20/20 xã đã hoàn thành Đề án xây dựng nông thôn mới, 7/20 xã công khai quy hoạch. huyện cấp 3.065/4.281 hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 79% hộ đạt Gia đình văn hóa; 54% xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 215/264 xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 7,69%; hộ cận nghèo chiếm 5,95%.

Năm 2015, huyện Hòa An phấn đấu đạt thu nhập bình quân đầu người 20 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt trên 104 tỷ đồng; 78% gia đình đạt Gia đình văn hóa, 48% làng, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa...

Kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm lần hai đối với 11 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu; bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung 2 chức danh thành viên UBND huyện, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016; bỏ phiếu miễn nhiệm 1 đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Kỳ họp thảo luận và thông qua 9 nghị quyết về: Tình hình phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 2015, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2015; Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của HĐND huyện; Phê chuẩn dự toán phân bổ thu, chi ngân sách năm 2015; Phê chuẩn về quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; Xây dựng chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015; Thông qua các danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2015.


Nguồn tin: caobangdientu.vn