Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.
Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đồng thời đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp, bám sát chủ trương, nghị quyết của cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của đại biểu hoạt động chuyên trách trên các lĩnh vực hoạt động.

HĐND cấp tỉnh có chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm trong việc quyết định các chủ trương, biện pháp quan trọng nhằm xây dựng và phát triển KT - XH ở địa phương, trong đó có các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước. Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh Cao Bằng đã ban hành được 157 nghị quyết, trong đó có 19 nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - đầu tư - xây dựng; 20 nghị quyết thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách; 24 nghị quyết thuộc lĩnh vực nội vụ; 12 nghị quyết thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường; 8 nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - giáo dục - y tế; 9 nghị quyết về lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn; 44 nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ; 10 nghị quyết về chương trình giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh và 11 nghị quyết khác.


Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc khai thác mỏ đá tại Nguyên Bình

Việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh Cao Bằng đã tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua không trái với Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và được ban hành đúng thẩm quyền (cả thẩm quyền về nội dung và thẩm quyền về hình thức), với đa số ý kiến đồng thuận của các đại biểu HĐND tỉnh. Chất lượng nghị quyết HĐND tỉnh được đảm bảo, sát với nhu cầu thực tiễn, nhiều nghị quyết được ban hành có tính khả thi cao, đi vào đời sống và phát huy hiệu quả, phù hợp với tình hình, điều kiện KT - XH của địa phương, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Công tác triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp. UBND tỉnh đã ban hành các quyết định giao chỉ tiêu cụ thể, phân công trách nhiệm cho các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Góp phần xây dựng và phát triển về KT - XH, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chức năng giám sát của HĐND có nhiều tiến bộ và đi vào nền nếp với chất lượng và hiệu quả từng bước được nâng lên… Các hoạt động giám sát của Thường trực, các ban của HĐND tỉnh được tổ chức thường xuyên; kế hoạch giám sát được xây dựng khá cụ thể, sát thực tế; nội dung giám sát được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hoá xã hội, pháp luật… tập trung vào những vấn đề bức xúc và phù hợp với nguyện vọng của cử tri; hình thức giám sát không ngừng được đổi mới… Sau giám sát các đoàn đều rút kết được những vấn đề bức xúc cần giải quyết, đồng thời nêu những kiến nghị cụ thể để yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết và được các đơn vị thực hiện nghiêm túc. 

Đồng thời đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát qua các báo cáo công tác thường kỳ và các văn bản liên quan của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp... Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào kết quả triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, cũng như xem xét việc giải quyết các ý kiến kiến nghị sau chất vấn của các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Qua các kỳ họp HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, xem xét các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; đóng góp nhiều ý kiến tại kỳ họp giúp cho các nghị quyết được ban hành sát với thực tiễn, nhiều nghị quyết được ban hành có tính khả thi cao.

Các cuộc giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh cơ bản đã được triển khai đúng kế hoạch và có đổi mới về nội dung giám sát; trong mỗi cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đều có sự tham gia của Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan và đại diện Thường trực HĐND cấp huyện nơi đoàn tới giám sát. Sau các cuộc giám sát có thông báo kết luận giám sát, trong một số trường hợp cụ thể Thường trực HĐND tỉnh đã có công văn đề nghị UBND các cấp chỉ đạo các ngành chức năng có trách nhiệm giải quyết những vấn đề nêu ra sau giám sát. HĐND tỉnh đã tổ chức được 73 cuộc giám sát và tổ chức một số cuộc họp giữa 2 kỳ họp để nghe UBND tỉnh, các ngành chuyên môn giải trình tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh qua tiếp xúc cử tri, qua giám sát và chất vấn tại kỳ họp.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn từng bước được cải thiện, chất lượng câu hỏi chất vấn và trả lời chất vấn được nâng lên và đi vào thực chất, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, đảm bảo tính xây dựng, làm rõ được nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu được thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; việc lấy phiếu tín nhiệm tiến hành thận trọng, chính xác, dân chủ, công khai và minh bạch, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo sau khi công bố kết quả. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND tỉnh cơ bản phản ánh đúng với tình hình thực tế ở địa phương. Có 2/3 số người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá “tín nhiệm cao”. Không có trường hợp nào có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp”.

Phát huy hiệu quả vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc đại diện cho tiếng nói của cử tri tham gia vào các hoạt động quản lý của nhà nước trên địa bàn tỉnh, mỗi đại biểu HĐND tỉnh liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri và có trách nhiệm vận động cử tri nơi ứng cử cũng như nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND. Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp và các tổ đại biểu tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri để báo cáo trước cử tri về nội dung, chương trình kỳ họp, những vấn đề sẽ được các đại biểu HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp, và tình hình phát triển KT - XH của địa phương... thu thập ý kiến kiến nghị, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri trình kỳ họp HĐND tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp xúc trên 420 điểm, với khoảng 28.900 cử tri tham gia, tiếp nhận 1.166 ý kiến kiến nghị của cử tri tham gia tiếp xúc. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ đại biểu trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tỷ lệ đại biểu tham gia tiếp xúc cao, đạt từ 90 - 95%. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, mối quan hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri ngày càng gắn bó hơn, đại biểu thường xuyên gần gũi với dân, lắng nghe, trao đổi, nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với Đảng, Nhà nước và các cấp có thẩm quyền.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, năm 2014 Thường trực HĐND tỉnh đã đầu tư, ứng dụng phần mềm quản lý giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2015, HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp 470 lượt công dân và tiếp nhận 254 đơn thư khiếu nại tố cáo. Các đon thư gửi đến HĐND tỉnh đều được xử lý và chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định.

Đảm đương đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình, HĐND tỉnh đã thực sự phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, quyền lực và nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Tác giả bài viết: Tiến Quyết ( Báo CB)